Mikepércs Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2020 (IV.01..) rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről szóló 9/2015. (II.27.) számú KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 02

Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet 1.§-ára, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésére, a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:

1.§


(1) Az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről szóló 9/2015. (II.27.) számú KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2.§ (2) a) azon rendezvények, események, pályázatok, vagy egyéb célok bemutatását amelyekhez, vagy amelyekre vonatkozóan támogatást igényel a szervezet;”


(2) A Rendelet 2.§ (2) b) pontja az alábbiak szerint módosul:


„2.§ (2) b) a rendezvények, események, pályázatok, vagy egyéb célok megvalósulásából, vagy azokon való részvételből eredő, a közösséget érintő pozitív hatások megjelölését, jellemzését;”

2.§


A rendelet 2020. április 02-án lép hatályba.


Mikepércs, 2020. április 01.Tímár Zoltán   sk.                                ph.                                         Vida Gáborné sk.

  polgármester                                                                                             aljegyző


A Rendelet kihirdetésre került: 2020. április 01. napján.


Vida Gáborné

                                                                                              aljegyző