Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017 (X.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 01 - 2017. 11. 02

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli: 


1. § Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. §  (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

a) bevételi főösszegét 40.753 E Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 40.753 E Ft-ban állapítja meg.


(2) A 2017. évi 

a) költségvetés főösszegeinek egyenlege –9.505 E Ft.

b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlege: -4.046 E Ft;

c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlege: -5.459 E Ft;

d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlege: -549 E Ft.


(3) A költségvetési egyenlegben mutatkozó 9.505 E Ft összegű és a finanszírozási kiadások és finanszírozási bevételek között mutatkozó 549 E Ft összegű hiánynak a belső finanszírozására az előző évi költségvetés 10.054 E Ft összegű maradványa szolgál.”


2. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. §  (1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 30.249 E Ft, melyből

aa) működési célú támogatások áht-n belül: 17.047 E Ft;

ab) közhatalmi bevételek:                              11.826 E Ft;                           

ac) működési bevételek:                                  1.377 E Ft.


b) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei előirányzata 450 E Ft.


c) Az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata 0 E Ft.


(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata 34.295 E Ft, melyből

   aa) személyi juttatások:                  8.934 E Ft;

   ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.043 E Ft;                           

   ac) dologi jellegű kiadások:           10.762 E Ft;

   ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     1.729 E Ft;

   ae) egyéb működési célú kiadás:  10.827 E Ft.

b) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 5.909 E Ft, melyből

   ba) beruházások:                            745 E Ft;

   bb) felújítások:                              5.114 E Ft;

   bc) egyéb felhalmozási kiadások      50 E Ft.

c) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata. 549 E Ft, melyből 

   ca) belföldi finanszírozás kiadásai: 549 E Ft.


(3) A felhalmozási feladatok 5.909 E Ft összegű kiadásai közül

a) kötelező feladat ellátásához kapcsolódik:         5.909 E Ft;

b) önként vállalt feladathoz kapcsolódik:                      0 E Ft.”


3. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. §  Az Önkormányzat a működési kiadások között 2017. évben 7.543 E Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.” 4. § A Rendelet 1. mellékletének a helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.


5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.           Dr. Riegelman Henrik                                                               Schnobl Ferenc

                      jegyző                                                                                polgármesterKihirdetési záradék: A rendelet 2017. október 31. napján került kihirdetésre.                                                                                                           Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek