Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018 (XI.9.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2018. 11. 15

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. §    A rendelet hatálya Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által kötött feladat-ellátási szerződésre tekintettel a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Segítő szolgálatára, valamint annak szolgáltatásait igénybe vevő személyekre terjed ki.


2. §    (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosítja:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás.


(2)    A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az Önkormányzat a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Segítő Szolgálat (5630 Békés, Petőfi Sándor u. 56.; a továbbiakban: Intézmény) által kötött feladat-ellátási szerződés útján biztosítja.


3. §    (1) Étkeztetés keretében az Intézmény azoknak a szociálisan rászorult személyeknek legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.


(2) Étkeztetés igénybevételére az jogosult, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:
a)     kora miatt: aki a 60. életévét betöltötte;
b)     egészségi állapota miatt: aki a megromlott egészségi állapotát kórházi zárójelentéssel vagy szakorvosi véleménnyel igazolja, vagy háziorvos javasolja az ellátását;
c)     fogyatékosság, pszichiátriai betegség miatt: aki a fogyatékosságát, pszichiátriai betegségét kórházi zárójelentéssel vagy szakorvosi véleménnyel igazolja, vagy háziorvos javasolja az ellátását;
d)     szenvedélybetegség miatt: aki a szenvedélybetegsége következtében beállt szervi károsodását kórházi zárójelentéssel vagy szakorvosi véleménnyel igazolja, vagy háziorvos javasolja az ellátását;
e)     hajléktalanság miatt: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (3) bekezdése szerinti személy.


(3)         Az egészségügyi állapotra vonatkozóan a kérelmező háziorvosának igazolása szükséges az Intézmény vezetője által rendszeresített nyomtatványon.


(4)        A szociális étkeztetés keretében az étel átvétele házhoz szállítással történik a kérelmező által megadott címen 1030 óra 1300 óra között.


(5)    Az étkeztetés intézményi térítési díja házhoz szállítással 750,- Ft/adag.


4. §    (1)    Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni elsősorban azon személyekről,  
a)    akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és
b)    akikről más nem gondoskodik.


(2)    A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A házi segítségnyújtást a megállapított gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, az Értékelő adatlap alapján meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő nyújtja. Az Értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos vagy szakorvos a vonatkozó jogszabály által megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik. A gondozási szükséglet felmérését az Intézményvezető vagy írásbeli megbízása alapján a szolgálat munkatársa az ellátást igénylő lakókörnyezetében végzi, amelynek során a jogszabályban meghatározott Értékelő adatlapot tölt ki.


(3)        A házi segítségnyújtás - személyi gondozás - igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj 150,- Ft/fő/óra.


5. §    (1)    A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy a törvényes képviselőjének kérelmére történik.


(2) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmeket az Intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani, elbírálásáról az Intézmény vezetője dönt.


(3)     Az Intézmény vezetője az Intézmény által biztosított ellátásokra az ellátást igénybe vevő személlyel vagy törvényes képviselőjével megállapodást köt.


(4)     Az Intézmény és az ellátást igénybe vevő személy vagy törvényes képviselője között létrejött megállapodás az alábbiakat tartalmazza:
a)     az ellátás kezdetének időpontját;
b)     az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését);
c)     az Intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, tartalmát;
d)     intézményi jogviszony megszűnésének módját;
e)     panasztételi lehetőségét.


(5) Az Intézmény a megállapodást módosíthatja, ha:
a) az ellátás időtartamát az ellátott vagy törvényes képviselője módosítani kívánja;
b)    az Intézmény által nyújtott szolgáltatások formája, módja, illetve köre megváltozik.


6. §    (1)    Az Intézmény külön eljárás nélkül köteles a személyes gondoskodást nyújtó ellátások bármelyikét biztosítani, ha valamely személy azonnali ellátása halaszthatatlan, a késedelem a rászorulónak életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetné, vagy súlyos nélkülözésnek tenné ki. Az ilyen ellátás biztosításáról az Intézmények feljegyzést kell készítenie, és az akadály megszűnését követő 8 napon belül az eljárást le kell folytatnia.


(2) Az Intézmény kivételesen – külön eljárás keretében – biztosíthatja az ellátást a következő esetekben:
a) a háziorvos, szakorvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása indokolt;
b) az ellátott szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely gyorsított ellátást igényel.


7. §    (1)    A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 100.§-ában meghatározottakon túl:
a) az igénylő vagy törvényes képviselőjének kezdeményezésére;
b) a rászorultsági körülmény megváltozásával;
c) más ellátási forma indokoltsága esetén;
d) lakóhely változásával, amennyiben az új lakóhely nem Szár vagy Újbarok község közigazgatási területén van.


8. §    (1)     A szociális étkeztetés térítési díját a kötelezett a tárgyhónapot megelőzően minden hónap 20-áig köteles megtéríteni.


(2)     A házi segítségnyújtás térítési díját a kötelezett a tárgyhónapot követően utólag minden hónap 20. napjáig köteles megfizetni. A számla a gondozó tevékenységnaplója alapján igazolt órák összesítése után kerül kiállításra.


9. §    Ez a rendelet 2018. november 15-én lép hatályba.
           Dr. Riegelman Henrik                                                             Schnobl Ferenc

                      jegyző                                                                                polgármesterKihirdetési záradék: A rendelet 2018. november 9. napján került kihirdetésre.                                                                                                   Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                  jegyző