Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Hatályos: 2017. 05. 31

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat
a)    2016. évben teljesített bevételeinek főösszegét 30.612 E Ft összegben;
b)    2016. évben teljesített kiadásainak főösszeget 23.278 E Ft összegben
állapítja meg.


2. §    A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évben teljesített bevételeit előirányzat-csoportonként az alábbiak szerint állapítja meg:     
a)    Működési bevételek 27.012 E Ft, melyből
    aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 15.132 E Ft;
    ab) Közhatalmi bevételek 10.405 E Ft;
    ac) Működési bevételek 1.474 E Ft;
    ad) Működési célú átvett pénzeszközök 0 E Ft;
b)    Felhalmozási bevételek 3.051 E Ft, melyből
    ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 E Ft;
    bb) Felhalmozási bevételek 3.051 E Ft;
    bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 E Ft;
c)    Finanszírozási bevételek 549 E Ft, melyből
    ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 549 E Ft.


3. §     (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi 20.350 E Ft összegű működési kiadásainak a teljesítését előirányzat-csoportonként az alábbiak szerint fogadja el:
a)    Személyi juttatások 5.925 E Ft;
b)    Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.733 E Ft;
c)    Dologi kiadások 7.075 E Ft;
d)    Ellátottak pénzbeli juttatásai 419 E Ft;
e)    Egyéb működési célú kiadások 5.197 E Ft.


(2)     A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi 2.397 E Ft összegű felhalmozási célú költségvetési kiadásainak a teljesítését előirányzat-csoportonként az alábbiak szerint fogadja el:
a)    Beruházások 583 E Ft;
b)    Felújítások  1.814 E Ft;
c)    Egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft.

(3)    Az Önkormányzat 2016. évi finanszírozási célú költségvetési kiadásainak a teljesítése 531 E Ft volt, melyből
a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:  531 E Ft.
        
4. §    Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési pénzmaradványa 9.599 E Ft.


5. §    Az Önkormányzat és intézményei 2016. évben teljesített bevételeit és kiadásait, egyenlegét részleteiben (előirányzat-csoportonkénti és kormányzati funkciónkénti bontásban) az 1. melléklet tartalmazza.


6. §    Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. melléklet tartalmazza.


7. §    Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó fizetési kötelezettsége 0 E Ft.


8. §    Az Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott.


9. §    Az Önkormányzat pénzeszközei változásának a bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.


10. §    Az Önkormányzatnak adóssága nincs.


11. §    Az önkormányzati vagyon 2016. december 31-i állapotának a kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.


12. §    Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben fennálló részesedését a 2016. év vonatkozásában a 3. melléklet mutatja be.


13. §    Az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelő keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza.


14. §    (1)  Ez a rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.

(2)    Hatályát veszti Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete.                    Schnobl Ferenc                                                                    Dr. Riegelman Henrik
                       polgármester                                                                                jegyző


Kihirdetési záradék: A rendelet 2017. május 30. napján került kihirdetésre.


                                                                                                                 Dr. Riegelman Henrik
                                                                                                                          jegyző