Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (IX.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 06 - 2017. 09. 07

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:


1. §    Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §  (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a)    bevételi főösszegét 39.394 E Ft-ban,
b)    kiadási főösszegét 39.394 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2017. évi
    a) költségvetés főösszegeinek egyenlege –9.505 E Ft.
    b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlege: -9.222 E Ft;
    c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlege: -283 E Ft;
    d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlege: -549 E Ft.

             (3) A költségvetési egyenlegben mutatkozó 9.505 E Ft összegű és a finanszírozási kiadások és finanszírozási bevételek között mutatkozó 549 E Ft összegű hiánynak a belső finanszírozására az előző évi költségvetés 10.054 E Ft összegű maradványa szolgál.”


2. §    A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. §  (1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 28.890 E Ft, melyből
    aa) működési célú támogatások áht-n belül:    17.021 E Ft;
    ab) közhatalmi bevételek:                               10.708 E Ft;                           
    ac) működési bevételek:                                   1.161 E Ft.

b) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei előirányzata 450 E Ft.

c) Az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata     0 E Ft.


(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata 38.112 E Ft, melyből
    aa) személyi juttatások:                            8.835 E Ft;
    ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.063 E Ft;                           
    ac) dologi jellegű kiadások:                      10.616 E Ft;
    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                2.006 E Ft;
    ae) egyéb működési célú kiadás:              14.593 E Ft.
b) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 3.540 E Ft, melyből
    ba) beruházások:                       843 E Ft;
    bb) felújítások:                        2.697 E Ft.
c) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata. 531 E Ft, melyből
    ca) belföldi finanszírozás kiadásai:         531 E Ft.


(3)     A felhalmozási feladatok 733 E Ft összegű kiadásai közül
    a) kötelező feladat ellátásához kapcsolódik:        733 E Ft;
    b) önként vállalt feladathoz kapcsolódik:                 0 E Ft.”


3. §    A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §      Az Önkormányzat a működési kiadások között 2017. évben 11.344 E Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.”


4. §    A Rendelet 1. mellékletének a helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.


5. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


           Dr. Riegelman Henrik                                                             Schnobl Ferenc
                      jegyző                                                                              polgármesterKihirdetési záradék: A rendelet 2017. szeptember 5. napján került kihirdetésre.                                                                                                     Dr. Riegelman Henrik
                                                                                                                   jegyző


Mellékletek