Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Hatályos: 2019. 06. 01

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat

    a) 2018. évben teljesített bevételeinek főösszegét 122.739.245 Ft összegben;

    b) 2018. évben teljesített kiadásainak főösszeget 84.533.276 Ft összegben

állapítja meg.


2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évben teljesített bevételeit előirányzat-csoportonként az alábbiak szerint állapítja meg:    

    a) Működési bevételek 30.364.505 Ft, melyből

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 19.205.713 Ft;

ab) Közhatalmi bevételek 10.001.146 Ft;

ac) Működési bevételek 1.157.646 Ft;

ad) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft;

    b) Felhalmozási bevételek 62.092.054 Ft, melyből

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 59.592.054 Ft;

bb) Felhalmozási bevételek 2.500.000 Ft;

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft;

    c) Finanszírozási bevételek 30.282.686 Ft melyből

ca) Előző évi költségvetési maradvány: 14.523.030 Ft

cb) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 759.656 Ft.

cc) Hitelfelvétel: 15.000.000 Ft.


3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi 84.533.276 Ft összegű működési kiadásainak a teljesítését előirányzat-csoportonként az alábbiak szerint fogadja el:

    a) Személyi juttatások 9.971.286 Ft;

    b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.870.005 Ft;

    c) Dologi kiadások 11.050.307 Ft;

    d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.577.774 Ft;

    e) Egyéb működési célú kiadások 1.013.117 Ft.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi 47.065.456 Ft összegű felhalmozási célú költségvetési kiadásainak a teljesítését előirányzat-csoportonként az alábbiak szerint fogadja el:

    a) Beruházások 3.563.101 Ft;

    b) Felújítások  43.502.355 Ft;

    c) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft.


(3)   Az Önkormányzat 2018. évi finanszírozási célú költségvetési kiadásainak a teljesítése 11.985.331 Ft volt, melyből

     a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:  748.453 Ft.

     b) Hiteltörlesztés: 11.236.878 Ft.

           

4. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési pénzmaradványa 38.205.969 Ft.


5. § Az Önkormányzat és intézményei 2018. évben teljesített bevételeit és kiadásait, egyenlegét részleteiben (előirányzat-csoportonkénti és kormányzati funkciónkénti bontásban) az 1. melléklet tartalmazza.


6. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. melléklet tartalmazza.


7. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó fizetési kötelezettsége 0  Ft.


8. § Az Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott.


9. § Az Önkormányzat pénzeszközei változásának a bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.


10. § Az Önkormányzatnak 2018. évben adóssága keletkezett 15.000.000 Ft értékben, mely hitelfelvétel volt. Ebből 2018-ban törlesztésre került 11.236.878 Ft.


11. § Az önkormányzati vagyon 2018. december 31-i állapotának a kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.


12. § Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben fennálló részesedését a 2018. év vonatkozásában a 3. melléklet mutatja be.


13. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelő keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza.


14. § (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2)Hatályát veszti Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 12.) önkormányzati rendelete.
                    Schnobl Ferenc                                                                    Dr. Sisa András

                       polgármester                                                                                jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. május 31.

                                                                                                                   Dr. Sisa András

                                                                                                                             jegyző