Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (IX.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 25 - 2014. 09. 26


Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

      8/2014. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról


Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében és 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:1. § Újbarok Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §    A Képviselő-testület - figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - Újbarok Községi Önkormányzatnak és kormányzati funkcióinak együttes 2014. évi költségvetését

a)        23 383 E Ft költségvetési bevétellel,

b)        23 383 E Ft költségvetési kiadással,

c)                 0 E Ft költségvetési egyenleggel,

d)                0 E Ft finanszírozási kiadással,

e)                 0 E Ft működési hiánnyal és

f)                 0 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”


2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként az alábbiak szerint állapítja meg:    

a)Működési célú támogatások............................................. 8 596 E Ft,

b)Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről...................... 0 E Ft,

c)Közhatalmi bevételek....................................................... 6 943 E Ft,

d)Működési bevételek......................................................... 3 744 E Ft,

e)Felhalmozási bevételek..................................................... 3 000 E Ft,

f)Működési célú átvett pénzeszközök........................................ 0 E Ft,

g)Felhalmozási célú átvett pénzeszközök............................ 1 100 E Ft,

h)Finanszírozási bevételek.......................................................... 0 E Ft,

i)Hitelfelvétel............................................................................. 0 E Ft,

j)Pénzforgalom nélküli bevétel................................................... 0 E Ft.”


3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. §         Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként az alábbi tételekből állnak:

a)Személyi juttatások                                                        5 980 E Ft,

b)Járulékok                                                                        1 590 E Ft,

c)Dologi kiadások                                                             6 426 E Ft,

d)Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              739 E Ft,

e)Egyéb működési célú kiadások                                       5 315 E Ft,

f)Beruházások                                                                           0 E Ft,

g)Felújítások                                                                        1 335 E Ft,

h)Egyéb felhalmozási célú kiadások                                       311 E Ft,

i)Finanszírozási kiadások                                                           0 E Ft,

j)Tartalék                                                                             1 687 E Ft.4. § A Rendelet 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §           A helyi önkormányzat az általa a lakosságnak juttatott 739 E Ft összegű támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a)      Aktív korúak ellátása                                                            154 E Ft,

b)      Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                 137 E Ft,

c)      Lakásfenntartási támogatás normatív                                     48 E Ft,

d)     Önkormányzati segély                                                          300 E Ft,

e)      Szociális ösztöndíj (Bursa Hungarica)                                  100 E Ft,

f)       Közgyógyellátás                                                                        0 E Ft,

g)      Szociális étkeztetés                                                                   0 E Ft és

h)      Köztemetés                                                                               0 E Ft.

                                                                                                    


5. §    A Rendelet 1. és 2. melléklete ezen rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint módosul.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.           dr. Riegelman Henrik                                                                 Schnobl Ferenc

                      jegyző                                                                                polgármesterZáradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szár, 2014. szeptember 24.


                                                                                                         dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                        jegyző

Mellékletek