Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (V.11.) önkormányzati rendelete

a kötelező adatkezelés szabályairól

Hatályos: 2015. 05. 12

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. § Újbarok Községi Önkormányzat és intézményei által folytatott kötelező adatkezelés tekintetében a kezelendő adatok fajtáira, az adatkezelés céljára és feltételeire és az adatkezelés időtartamára vonatkozó szabályokat a Szári Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzatának jelen rendelet mellékletét képző 5. fejezete tartalmazza.


2. § (1)     A kötelezően kezelt adatok megismerhetősége érdekében az adatkezeléssel érintett kérelmére a Szári Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi felelőse tájékoztatást ad az érintett általa kezelt és feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.


(2)     A Szári Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi felelőse köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő, de legfeljebb 30 napon belül az érintett erre irányuló kérelmére közérthető formában, írásban megadni a tájékoztatást.


(3)     Az adatkezelés megismerhetőségét szolgáló (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be.


(4)  A (3) bekezdésben meghatározottól eltérő esetben költségtérítés állapítható meg.


(5)     A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatkezelés jogellenes, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.


(6)     Az érintett tájékoztatását az adatvédelmi felelős csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Ebben az esetben az adatvédelmi felelős köteles a felvilágosítás megtagadásának az indokát közölni, és a jogorvoslati lehetőségekről az érintettet tájékoztatni.


3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.            Schnobl Ferenc                                                                    Dr. Riegelman Henrik

               polgármester                                                                                      jegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. május 11.

                                                                                                          Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                        jegyző


Mellékletek