Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2016. 01. 01

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § (1)       E rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 2. § a) pontjában meghatározott kibocsátóra terjed ki.

(2) E rendelet tárgyi hatálya a Ktd. 2. § b) pontjában és 3. § c) pontjában meghatározott talajba juttatott szennyvízre terjed ki.

(3) E rendelet területi hatálya kiterjed Újbarok község közigazgatási területén minden kibocsátóra, akit az 1.§ (4) bekezdése alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel.

(4)   A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátót terheli.

(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátót.


A talajterhelési díj megállapítása


2. § (1)   A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a Ktd. 16. § és 17. §-ban meghatározottak szerint.

(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó a Ktd. 12. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

(3)   A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg.


Az átalány megállapításának szempontjai


3. § Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.


Igazoltan elszállított szennyvíz


4. § A kibocsátó a talajterhelési díj alapját jogosult csökkenteni a Ktd. 14. §-ában meghatározott igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.A talajterhelési díj bevallása


5. § A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével és Újbarok Község jegyzőjéhez történő benyújtásával teljesíti.


Díjkedvezmények és mentességek esetei


6. § Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a tárgyév utolsó napjáig a víziközmű-szolgáltató által igazoltan ráköt a szennyvízcsatornára.


Eljárási szabályok


7. § Kibocsátó a mentességek, kedvezmények igénybevételére való jogosultságáról a bevallással egyidejűleg e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével, az abban meghatározott igazolások csatolásával nyilatkozik.


A talajterhelési díj befizetése


8. § Kibocsátó a talajterhelési díjat a bevallással egyidejűleg készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással Újbarok Községi Önkormányzat környezetvédelmi alap megnevezésű 10402001-00028746-00000009 számú számlájára fizeti be.


A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás


9. § (1)       Az Újbarok Község közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi víz- és csatornaszolgáltató a tárgyévet megelőző évi

a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött ingatlanokról,

b) a közcsatornára történő év közbeni ingatlan rákötésekről és azok időpontjáról,

c) vízfogyasztásukról,

d) locsolási célú felhasználásukról, ha locsolási vízmérővel rendelkeznek

ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat Újbarok Község jegyzőjének.


(2)   Az Újbarok Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását végző közszolgáltató a tárgyévet megelőző évben elszállított szennyvíz mennyiségéről ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat Újbarok Község jegyzőjének.


(3)   A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság.


A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzés


10. § Újbarok Község jegyzője a kibocsátok által benyújtott bevallásokat, teljesített befizetéseket az adatszolgáltatók által szolgáltatott adatok, valamint a kibocsátó által csatolt a mentességek, kedvezmények igénybevételére jogosító iratok alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi.


Hatálybalépés


11. § (1)       Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.


(2)   Hatályát veszti Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 18/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 7/A. – 7/D. §-a.
                       Schnobl Ferenc                                                       Dr. Riegelman Henrik

                         polgármester                                                                     jegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. november 30.                         


                                                                                                       Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                 jegyző