Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (V.11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (IX. 03.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 13
Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (IX. 03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. §  (1) A képviselő köteles a képviselő-testületi ülésen

a) olyan magatartást tanúsítani, amellyel megőrizhető az ülés méltósága, tekintélye,

b) a képviselői esküjében foglaltakat és a közjót maradéktanul szem előtt tartani,

c) a Képviselő-testület ülését vezető személy a Képviselő-testület méltóságának érdekében tett intézkedését tiszteletben tartani.


(2)     Az (1) bekezdésben vagy egyéb jogszabályban meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíja, természetbeni juttatása a Képviselő-testület döntése alapján csökkenthető vagy megvonható. A kötelezettségét első alkalommal megszegő képviselőnek egy havi, a kötelezettségét ismételten megszegő képviselőnek pedig alkalmanként három-három havi tiszteletdíja vonható meg a Képviselő-testület mérlegelése alapján, a kötelezettségszegés súlyának a figyelembevételével."


2. § A Rendelet 45. §-a az alábbiak szerint módosul:

„45. §   A Képviselő-testület Vagyonnyilatkozat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottságának a feladata 

a) az összeférhetetlenségi ügyek kivizsgálása;

b) a méltatlansági ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása, a képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételéről szóló tájékoztatás összeállítása és a Képviselő-testület elé terjesztése;

c) a Képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendők ellátása és

d) a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának a nyilvántartása és ellenőrzése, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatás összeállítása és Képviselő-testület elé terjesztése.”


3. § A Rendelet 62. §-ának a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„62. § (1)      Az Önkormányzat és az illetékességi területén működő települési nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködésnek, a működési és feladatellátási feltételek biztosításának a szabályait a közöttük létrejött Együttműködési Megállapodás tartalmazza, mely az SZMSZ 3. sz. mellékletét képezi.


(2)     A helyi nemzetiségi önkormányzatok a polgármesternek küldhetik meg javaslataikat és kezdeményezéseiket, melyeket a polgármester terjeszt elő a Képviselő-testület elé.


(3)     A helyi nemzetiségi önkormányzatokat a nemzetiségi közügyeket érintő előterjesztések esetén véleményezési jog illeti meg azzal, hogy véleményüket legkésőbb a képviselő-testületi ülés előtt három nappal a polgármester részére megküldik.


(4)     Amennyiben jogszabály a nemzetiségi kollektív nyelvhasználattal, oktatással, neveléssel, hagyományápolással és kultúrával, a helyi nemzetiségi sajtóval, az esélyegyenlőséggel, társadalmi felzárkóztatással és a szociális ellátás kérdéskörében a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére véleményezési vagy egyetértési jogot biztosít, úgy e nyilatkozat megtételére a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidők vonatkoznak."


4. § A Rendelet kiegészül jelen rendelet 1. sz. mellékletét képező 3. sz. melléklettel.


5. § A Rendelet 5. sz. függeléke hatályát veszti.


6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba lép, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.          Schnobl Ferenc                                                                    Dr. Riegelman Henrik

             polgármester                                                                                     jegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. május 11.


                                                                                                          Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                      jegyzőMellékletek