Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2016. 11. 29

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)   A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Újbarok közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.


(2)   A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.


2. § E rendelet alkalmazásában

a) közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti, és amelyet Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít.

b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 13. pontja szerinti terület,


3. § (1)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt indult eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell megfelelően alkalmazni.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt indult közigazgatási hatósági eljárás lefolytatását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.


(3)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megvalósítása miatt közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, a hatóság észlelése alapján indul, ide értve bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján történő tudomásszerzést is.


(4)   E rendeletben foglaltak betartását a Szári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője ellenőrzi.


(5)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekményben megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül;

b) mulasztásban megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60 napon belül;

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 60 napon belül

indítható meg.


4. § (1)   A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben

a) természetes személyek esetén 200.000,- Ft;

b) jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2 millió Ft

összegig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.


(2)   Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 50.000,- Ft összegig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.


(3)   A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazolja.


(4)   Közigazgatási bírság kiszabása helyett felhívás is alkalmazható, amennyiben a Ket. 94. §-ában meghatározott feltételek fennállnak.


5. § (1)   Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni. Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy vagyona van.


(2)   A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Újbarok Községi Önkormányzat 10402001-00028738-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.


(3)   A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Újbarok Községi Önkormányzat 10402001-00028738-00000000 számú pénzforgalmi számlájára befizetni.


6. § (1)   Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit közterület-használati engedély vagy tulajdonosi hozzájárulás nélkül, vagy az engedélyben, hozzájárulásban foglalt feltételektől eltérő módon használ, átalakít;

b) közterületen üzemképtelen járművet közterület-használati engedély nélkül tárol és az általa üzemben tartott üzemképtelen járművet a közterületről a felszólítást követő 15 napon belül nem távolítja el;

c) a közterület bontásával járó közműépítési, javítási munkálatokra – kivéve a 6. § (2) bekezdésében foglalt esetekben - a munka megkezdése előtt a terület kezelőjétől és tulajdonosától hozzájárulást nem kér;

d) a közút területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi rendjének ideiglenes megváltoztatásához a közút kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér;

e) közterületbe nyúló védőtetőt, előtetőt, ernyőszerkezetet, hirdető berendezést, reklámhordozót közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon elhelyez;

f) építési munkával kapcsolatos létesítmény(eke)t, építmény(eke)t és építési anyagot, törmeléket közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy az abban foglalt feltételektől eltérő módon elhelyez, tárol;

g) emlékművön, utcabútorzaton gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik;

h) közterületen gépjárművet iparszerűen javít, vagy e szolgáltatáshoz kapcsolódóan gépjárművet közterületen tárol, a zöldfelületen járművet javít vagy tisztít;

i) közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez vagy leszerel.

         

(2)   Kezelői és tulajdonosi hozzájárulás nélkül a közterületet bontani csak abban az esetben lehet, ha az közmű, közműalagút, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges. Ebben az esetben a közterület bontását az igénybevevőnek a közút kezelőjéhez haladéktalanul be kell jelenteni, és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket meg kell tenni.


7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az általa kihelyezett hirdetményt az azon feltüntetett rendezvény, műsor, program megvalósulását követő 2 napon belül nem távolítja el.


8. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és mozgóárusítást, jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet végez;

b) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos előírásokat és kötelezettségeket megszegi;

c) vendéglátó-helyiséghez tartozó teraszt, előkertet közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon létesít, működtet;

d) közterületen nem árusítható terméket értékesít, közterületen állatot forgalmaz;

e) - az engedélyezett közterületi rendezvény keretében történő zeneszolgáltatás kivételével - közterületen zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést elhelyez és működtet, vagy közterületen olyan helyhez kötött hangosító berendezést üzemeltet, amely nincs összefüggésben jogszerűen folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel.


9. § (1)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, haszonélvezője, bérlője, aki a tulajdonát képező vagy általa használt ingatlan tekintetében nem gondoskodik:

a) a gyom-, rovar- és rágcsálómentesítésről;

b) az ingatlan előtt és mellett a közterület úttestig terjedő teljes területének a tisztán tartásáról, síkosság mentesítéséről, fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának és egyéb növényi részeinek a takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról vagy elszállíttatásáról;

c) az ingatlan előtt és mellett fekvő csapadékvíz-elvezető nyílt ároknak és műtárgyainak a tisztán tartásáról és a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagoknak az eltávolításáról;

d) az ingatlanról a szomszédos ingatlanokra átnyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról;

e) az épületek tetőcsatornájának tisztán tartásáról;

f) arról, hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata során a víz közterületen, közterületi építményekben, a járdában kárt ne okozzon, a rendeltetésszerű használatot és az építmények állékonyságát ne veszélyeztesse.


(2)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat megszegi.


(3)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének, valamint a közterület tisztán tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti.


10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet vagy a fák védelméről és a fakivágás engedélyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat megszegi.


11. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat megszegi.


12. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat megszegi.


13. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat megszegi.


14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.           Schnobl Ferenc                                                                Dr. Riegelman Henrik

              polgármester                                                                                jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2016. november 28-án került kihirdetésre.
                                                                                                   Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                               jegyző