Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

Újbarok Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 17 - 2020. 11. 04

Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

Újbarok Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont

 • a) bevételi főösszegét 100 082 234 Ft-ban
 • b) kiadási főösszegét 100 082 234 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi működési

 • a) bevételeinek összegét 29 987 967 Ft-ban
 • b) kiadásainak összegét 42 262 090 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási

 • a) bevételeinek összegét 46 662 325 Ft-ban
 • b) kiadásainak összegét 57 218 812 Ft-ban

állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi finanszírozási

 • a) bevételeinek összegét 23 431 942 Ft-ban
 • b) kiadásainak összegét 601 332 Ft-ban

állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi költségvetési maradványának az összegét 23 431 942 Ft-ban állapítja meg.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

 • a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: –22 830 610 Ft-ban;
 • b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlegét: -12 274 123 Ft-ban;
 • c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlegét: -10 556 487 Ft-ban;
 • d) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 0 Ft-ban

állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására a 23 431 942 Ft összegű előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe.

2. § Az 1. §-ban megállapított költségvetési főösszegek részletezését kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az 3. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv nincs.

6. § Az Önkormányzat a működési kiadások között 2020. évben 2 988 756 Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel. A tartalék összegét és részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét éves bontásban, valamint az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés szerinti saját bevételeinek részletezését tárgyévi és a költségvetési évet követő három évre az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének azon fejlesztési céljait, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 6. melléklet tartalmazza.

9. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásoknak az összege 0 E Ft.

10. § Az Önkormányzat 2020. évi létszámkeretét az 7. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra évi 500 000 Ft összeghatárig.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, valamint a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

12. § (1) A polgármester – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 200 000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

(2) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

13. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat az Önkormányzat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:

 • a) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
 • b) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
 • c) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
 • d) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.
 • e) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

14. § A képviselő-testület az Önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók (kivéve közfoglalkoztatottak) béren kívüli juttatásának (cafetériajuttatás) éves keretösszegét 2020. évre bruttó 200 000 Ft/fő összegben határozza meg.

15. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet.

Dr. Berkovics Gergely jegyző s.k. Schnobl Ferenc polgármester s.k.

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet.pdf