Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelete

A 2013. évi gazdálkodás zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 01 - 2017. 05. 02


Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2013. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Áht. 89. §-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 157. § feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


(1)A Képviselő-testület a 2013. évi bevételek teljesítésének főösszegét 35 194 E Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.

(2)A bevételi főösszeg alcímenkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.


2. §


(1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 33 389 E Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.

(2)A kiadási főösszeg alcímenkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(3)A felhalmozási kiadások célonkénti kimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el.


3. §


 (1)Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2)Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során hiány nem keletkezett.

(3)Hiteltörlesztés 2013. évben nem volt.

(4)2013. évben az Önkormányzat részéről működési hitel felvételére nem került sor.

(5)A pénzforgalmi egyeztetést a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat záró pénzkészlete 1 229 E Ft.

(6)A 2013. évi normatív állami hozzájárulást, a normatívát és a kötött felhasználású támogatásokat, valamint azok felhasználását a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok alapján normatív állami támogatás visszafizetésére nem került sor.

(7)A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján az 5. melléklet szerint fogadja el. A részletes vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.


4. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 39. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 149. §-a értelmében –    1 805 E Ft-ban állapítja meg. A felhasználható pénzmaradvány összege 1 805 E Ft.


5. §


(1)Az Önkormányzatnak a felügyelete alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerve nincs.

            (2)Az Önkormányzat kötvényt nem bocsátott ki.

(3)Az Önkormányzat költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámkeretét a 6.
melléklet tartalmazza.

(4)Az Önkormányzat közvetett támogatásokat - helyi adó kedvezmények és mentességek, kedvezményes bérleti díj, ingyenes használatban lévő nem lakás célú helyiségek formájában – nem nyújtott.

(5)Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt a költségvetési évben nem valósult meg.

(6)Több éves kötelezettséggel járó költségvetési kiadásai az Önkormányzatnak nem voltak.

                                                                                                                                                  

6. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Újbarok, 2014. április 24.
                    Schnobl Ferenc                                                                 dr. Riegelman Henrik

                       polgármester                                                                                  jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.


                                                                                                               dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                             jegyző


Mellékletek