Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 11. 01 - 2017. 11. 30

(Egységes szerkezetben a 12/2017. (IX. 5.) önkormányzati rendelettel és a 13/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelettel)


Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    (1)    A rendelet hatálya Újbarok Községi Önkormányzatra (a továbbiakban Önkormányzat) terjed ki.


(2)    Önkormányzat által irányított költségvetési szerv nincs.


2. §[1]  (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
   a)    bevételi főösszegét 40.753 E Ft-ban,
   b)    kiadási főösszegét 40.753 E Ft-ban állapítja meg.


(2) A 2017. évi 
    a) költségvetés főösszegeinek egyenlege –9.505 E Ft.
    b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlege: -4.046 E Ft;
    c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlege: -5.459 E Ft;
    d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlege: -549 E Ft.


(3) A költségvetési egyenlegben mutatkozó 9.505 E Ft összegű és a finanszírozási kiadások és finanszírozási bevételek között mutatkozó 549 E Ft összegű hiánynak a belső finanszírozására az előző évi költségvetés 10.054 E Ft összegű maradványa szolgál.

3. §    Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


4. §    (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit, valamint kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bevétel-kiadás egyenlege bontását az 1. melléklet tartalmazza.


5. §[2]    (1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 30.249 E Ft, melyből

   aa) működési célú támogatások áht-n belül: 17.047 E Ft;

   ab) közhatalmi bevételek:                              11.826 E Ft;                           

   ac) működési bevételek:                                  1.377 E Ft.


b) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei előirányzata 450 E Ft.


c) Az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata 0 E Ft.


(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata 34.295 E Ft, melyből

   aa) személyi juttatások:                                                                     8.934 E Ft;

   ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  2.043 E Ft;                           

   ac) dologi jellegű kiadások:                                                              10.762 E Ft;

   ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        1.729 E Ft;

   ae) egyéb működési célú kiadás:                                                     10.827 E Ft.

b) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 5.909 E Ft, melyből

   ba) beruházások:                            745 E Ft;

   bb) felújítások:                              5.114 E Ft;

   bc) egyéb felhalmozási kiadások      50 E Ft.

c) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata. 549 E Ft, melyből 

   ca) belföldi finanszírozás kiadásai: 549 E Ft.


(3) A felhalmozási feladatok 5.909 E Ft összegű kiadásai közül

a) kötelező feladat ellátásához kapcsolódik:         5.909 E Ft;

b) önként vállalt feladathoz kapcsolódik:                      0 E Ft.


6. §[3]    Az Önkormányzat a működési kiadások között 2017. évben 7.543 E Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.


7. §    Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét az 1. melléklet tartalmazza.


8. §    Az Önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


9. §    Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait, hitelállományát éves bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


10. §    Az Önkormányzat által tervezett közvetett támogatások előirányzata 0 E Ft.


11. §    Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához a 2. melléklet tartalmazza.


12. §    EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az Önkormányzat 2017. évben nem tervez.


13. §    Az Önkormányzat 2017. évi létszámkeretét a 3. melléklet tartalmazza.


14. §    A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra évi 500.000,- Ft összeghatárig.


15. §    A 14. §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.


16. §    A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.


17. §    Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.


18. §    (1)    A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat az Önkormányzat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:
a)    Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
b)    Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
c)    A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
d)    A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.
e)    A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


19. §    A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalók (kivéve közfoglalkoztatottak) cafeteria keretét 2017. évre 100.000,- Ft/fő/év, a főállású polgármester cafeteria keretét 2017. évre 200.000,- Ft/év összegben határozza meg.


20. §    Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.                  Dr. Riegelman Henrik                                                  Schnobl Ferenc
                            jegyző                                                                   polgármester
           
               

Kihirdetési záradék: A rendelet 2017. február 21. napján került kihirdetésre.
        


                                                                                                   Dr. Riegelman Henrik
                                                                                                              jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 13/2013 (X. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. november 1-től

[2]

A rendelet szövegét a 13/2013 (X. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. november 1-től

[3]

A rendelet szövegét a 13/2013 (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017. november 1-től