Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (V.7.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 08 - 2018. 05. 09

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 9. §-ának az (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1)    Az 5. § (1) bekezdés a) pont szerint egyszeri 50.000,- Ft összegű települési támogatásra jogosult az a személy, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 110.000,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén a 135.000,- Ft összeget.”


2. §    A Rendelet 10. §-ának az (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) Az 5. § (1) bekezdés b) pont szerinti települési támogatás alapja a helyben szokásos legolcsóbb köztemetés költségének a 150.000,- Ft összeget meg nem haladó része.”


3. §    A Rendelet 10. §-ának a (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) Az eltemettetésre kötelezett személy 50 %-ban mentesül a köztemetés (1) bekezdésben meghatározott költségeinek a kötelezettsége alól, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át.”


4. §    A Rendelet 12. §-ának a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. § (1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 110.000 Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 125.000,- Ft-ot.

(2) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a)    4.000,- Ft, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 110.000,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 125.000,- Ft-ot,
b)    5.000,- Ft, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 90.000,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 105.000,- Ft-ot,
c)    7.000,- Ft, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 85.000,- Ft-ot,
d)    9.000,- Ft, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 50.000,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén az 65.000,- Ft-ot.”


5. §    A Rendelet 14. §-ának az (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
    „(1)    Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy
a)    lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, és az új bejelentett lakcím nem Újbarok község közigazgatási területén található,
b)    meghal, vagy
c)    a lakásfenntartási támogatás megszüntetését kéri
a lakcímváltozás, a haláleset, vagy a megszüntetésre irányuló kérelem benyújtásának hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását a változás hónapja utolsó napjával meg kell szüntetni.”


6. §    A Rendelet 15. §-ának az (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1)     Az 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti betegség miatt jelentkező vényköteles gyógyászati segédeszköz, gyógyszer igazolt költségének a támogatása céljából támogatásra (a továbbiakban együtt: gyógyszertámogatás) jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 120.000,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén a 135.000,- Ft összeget.”


7. §    A Rendelet 15. §-ának a (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) Amennyiben
a) a támogatás jogosultjának a bejelentett lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, és az új bejelentett lakcím nem Újbarok község közigazgatási területén található, vagy
b)   a jogosult meghal,
c)    a jogosult a gyógyszertámogatás megszüntetését kéri
a lakcímváltozás, a haláleset, vagy a megszüntetésre irányuló kérelem benyújtásának a hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását a változás hónapja utolsó napjával meg kell szüntetni.”


8. §    A Rendelet 15. §-ának az (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Nem állapítható meg gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki
a)    közgyógyellátásban részesül, vagy
b)    közgyógyellátásra jogosult, de nem kérte annak megállapítását, vagy
c)    korábban megállapított gyógyszertámogatással összefüggésben elszámolási késedelemben van, vagy
d)    elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
e)    korábban megállapított települési támogatásból származó visszafizetési kötelezettségének határidőn belül nem tett eleget.”


9. §    A Rendelet 15/A. §-ának az (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1)     Az 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján szociális étkeztetése költségeinek enyhítése céljából települési támogatásra jogosult az a személy, aki a Szt. 62. §-a alapján szociális étkeztetésben részesül, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 120.000,- Ft-ot, egyedül élő esetén a 140.000,- Ft-ot.”


10. §    A Rendelet 15/A. §-ának a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A támogatás összege 7.500,- Ft/hó.”


11. §    A Rendelet 15/A. §-ának az (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A támogatás további folyósítását tárgyhónap utolsó napjával meg kell szüntetni, amennyiben a támogatás folyósításának időtartama alatt
a)    a szociális étkeztetési támogatásban részesülő személy lakcíme vagy tartózkodási helyének címe megváltozik, és az új bejelentett cím nem Újbarok község közigazgatási területén található,
b)    a szociális étkeztetési támogatásban részesülő személy szociális étkeztetésre való jogosultsága megszűnik,
c)    a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból megállapítást nyer, hogy a szociális étkeztetési támogatásban részesülő személy által a szociális étkeztetés keretében igényelt adagok száma két egymást követő hónapban nem éri el a 10 adag/hó mértéket,
d)    a szociális étkeztetési támogatásban részesülő személy meghal, vagy
e)    a szociális étkeztetési támogatásban részesülő személy az ellátás megszüntetését kéri.”


12. §    A Rendelet 16. §-ának az (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) Az 5. § (2) bekezdés a) pont alapján juttatott rendkívüli települési támogatás összege
a)    6.000,- Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80.000,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén a 85.000,- Ft összeget;
b)    8.000,- Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 60.000,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén az 65.000,- Ft összeget.
c)    10.000,- Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 38.500,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén az 42.500,- Ft összeget.”


13. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


14. §    E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.           Schnobl Ferenc                                                                Dr. Riegelman Henrik

              polgármester                                                                               jegyzőKihirdetési záradék: A rendelet 2018. május 7. napján került kihirdetésre.
                                                                                                   Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                               jegyző