Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.2.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 3/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 03 - 2017. 05. 04

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 3/2015. (V. 11) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén támogatásban részesülhet, aki
a)    az Önkormányzathoz az 1. melléklet szerinti támogatási igénylőlapot benyújtja, továbbá
b)    a 2. melléklet szerinti, összeférhetetlenségről és átláthatóságról szóló nyilatkozatot benyújtja, és
c)    vállalja valamely önkormányzati feladat ellátásában történő közreműködést.


2. §    A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a Támogatottal a 3. mellékletben meghatározott megállapodás-tervezet alkalmazásával írásban támogatási megállapodást köt, mely megállapodásnak tartalmaznia kell:
a)    a támogatás célját,
b)    a támogatás összegét,
c)    a megvalósítás helyét,
d)    a támogatás felhasználásának időpontját,
e)    a teljesítés és az elszámolás határidejét, módját,
f)    azt az önkormányzati feladatot, amelynek az ellátásában közreműködést vállal a Támogatott.”


3. §    A Rendelet 7. §-a kiegészül az alábbi (1a) bekezdéssel:
„(1a) Támogatott a támogatás célján belül kérheti a támogatási megállapodásban meghatározott költségek közötti átcsoportosítást a támogatás elszámolásának a határidejét megelőzően. Az átcsoportosítást a Képviselő-testület jogosult engedélyezni. Amennyiben a Képviselő-testület a kért átcsoportosítást nem engedélyezi, a támogatással a támogatási megállapodásban meghatározottak szerint kell elszámolni.”


4. §    A Rendelet 7. §-a az alábbi (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A támogatásból beszerzett eszközt Támogatott nem idegenítheti el, köteles azt az eszköz értékének a teljes leírásáig megtartani és a többi vagyontárgyától elkülönítetten nyilvántartani. Amennyiben a Támogatott az eszköz értékének a teljes leírását megelőzően megszűnik, a támogatásból beszerzett eszköz az Önkormányzat tulajdonába kerül.”


5. §    A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1)    A támogatás összegének felhasználásáról a Támogatottnak a tárgyévet követő év február 28. napjáig elszámolást kell benyújtania az Önkormányzat felé a rendelet 4. melléklete szerinti támogatás elszámolás nyomtatványon. A támogatás elszámolásának részletes szabályait a támogatási megállapodás tartalmazza.”


6. §    A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. § (1)    A Támogatott által benyújtott elszámolást pénzügyi megfelelőség szempontjából a jegyző ellenőrzi, melynek során hiánypótlásra szólíthatja fel a Támogatottat.

(2)    A jegyző előterjesztésnek figyelembevételével a Képviselő-testület dönt az elszámolás tartalmi megfelelőségéről és az elszámolás elfogadásáról. A Képviselő-testület döntési jogköre kiterjed a támogatási megállapodásban megjelölt támogatási célhoz kapcsolódó, de nem a támogatási igénylőlapon megjelölt költségtípushoz tartozó, vagy az ott megjelölt összeget meghaladó kiadás tekintetében elszámolni kívánt költség elfogadására vagy elutasítására.

(3)    Az elutasított vagy részben elutasított elszámolásról hozott határozatnak tartalmaznia kell a Támogatott felszólítását a támogatott összeg vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összeg visszafizetésére vonatkozó rendelkezést.”


7. §    A Rendelet 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.


8. §    A Rendelet 3. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.


9. §    A Rendelet 4. melléklete jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul.


10. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
            Schnobl Ferenc                                                                Dr. Riegelman Henrik
              polgármester                                                                              jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet 2017. május 2. napján került kihirdetésre.
                                                                                                      Dr. Riegelman Henrik
                                                                                                               jegyző