Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 12. 01 - 2017. 05. 30

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §    (1)   A rendelet hatálya Újbarok Községi Önkormányzatra (a továbbiakban Önkormányzat) terjed ki.


(2)   Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv nincs.


2. §[1] (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 34.041 E Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 34.041 E Ft-ban állapítja meg.


(2) A 2016. évi

   a) költségvetés főösszegeinek egyenlege –2.189 E Ft.

   b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlege: -1.596 E Ft;

   c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlege: -593 E Ft;

   d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlege: -531 E Ft.


             (3) A kiadások és a bevételek közötti egyenlegben mutatkozó 2.720 E Ft összegű hiánynak a belső

              finanszírozására az előző évi költségvetés 2.720 E Ft összegű maradványa szolgál.


3. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


4. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit, valamint kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bevétel-kiadás egyenlege bontását az 1. melléklet tartalmazza.


5. §[2](1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 28.270 E Ft, melyből

     aa) működési célú támogatások áht-n belül:        15.112 E Ft;

     ab) közhatalmi bevételek:                                   11.918 E Ft;                          

     ac) működési bevételek:                                      1.240 E Ft.


b) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei előirányzata 3.051 E Ft.


c) Az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata 2.720 E Ft.


(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata   29.866 E Ft, melyből

     aa) személyi juttatások:                                        6.064 E Ft;

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

       szociális hozzájárulási adó:                          1.755 E Ft;                          

     ac) dologi jellegű kiadások:                                    7.665 E Ft;

     ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                               475 E Ft;

     ae) egyéb működési célú kiadás:                            3.907 E Ft.

b) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata  3.644 E Ft, melyből

     ba) beruházások:                                                       769 E Ft;

     bb) felújítások:                                                        2.875 E Ft.

c) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata.   531 E Ft, melyből

     ca) belföldi finanszírozás kiadásai:                              531 E Ft.


(3)   A felhalmozási feladatok 3.644 E Ft összegű kiadásai közül

     a) kötelező feladat ellátásához kapcsolódik:               2.937 E Ft;

     b) önként vállalt feladathoz kapcsolódik:                      707 E Ft.6. §[3] Az Önkormányzat a működési kiadások között 2016. évben 8.695 E Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.


7. § Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét az 1. melléklet tartalmazza.


8. § Az Önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


9. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait, hitelállományát éves bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


10. § Az Önkormányzat által tervezett közvetett támogatások előirányzata 0 E Ft.


11. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához a 2. melléklet tartalmazza.


12. § EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az Önkormányzat 2016. évben nem tervez.


13. § Az Önkormányzat 2016. évi létszámkeretét a 3. melléklet tartalmazza.


14. § A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra évi 500.000,- Ft összeghatárig.


15. § A 14. §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.


16. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.


17. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.


18. § (1)   A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat az Önkormányzat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:

a)    Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

b)    Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

c)    A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

d)    A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.

e)    A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


19. § A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalók (kivéve közfoglalkoztatottak) cafeteria keretét 2016. évre 96.000,- Ft/fő/év, a főállású polgármester cafeteria keretét 2016. évre 200.000,- Ft/év összegben határozza meg.20. § Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
              Dr. Riegelman Henrik                                                     Schnobl Ferenc

                            jegyző                                                                   polgármester

          

              Kihirdetési záradék: A rendelet 2016. február 15. napján került kihirdetésre.

                                                                                                                             Dr. Riegelman Henrik

                                                                                           jegyző


[1]

A rendelet szövegét a 16/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. december 1-től

[2]

A rendelet szövegét a 16/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. december 1-től

[3]

A rendelet szövegét a 16/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016. december 1-től