Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról

Hatályos: 2015. 03. 01 - 2015. 07. 14


Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §- ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. §-ában, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Fejezet

Általános rendelkezések


1. § (1) Az önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások megállapítása iránti kérelmet a Szári Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani személyesen vagy postai úton.

(2) A Hivatal a támogatás igényléséhez formanyomtatványt biztosít.

(3)  Az ellátások igényléséhez szükséges adatokat a kérelmező köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani, az adatok valódisága környezettanulmány elkészítésével ellenőrizhető.

2. §    A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni. A visszafizetésre és a további következményekre az Szt. 17. §-ban szabályozottak az irányadók.

3. §    A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása és az ellátás biztosítása céljából az Szt. 18-19.§-ban foglaltaknak megfelelően nyilvántartást vezet.

4. §  A Hivatal a kérelmező szociális helyzetéről szükség esetén környezettanulmányt készít. Kivétel ez alól, ha az életkörülmények a hatóság előtt ismertek.

5. §  A szociális rászorultságtól függő ellátások igénylése esetén a rászorult köteles nyilatkozni arról, hogy nem rendszeres, illetve egyéb jövedelemmel rendelkezik-e, saját ellátására tartási vagy életjáradéki szerződést kötött-e. A 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti települési támogatás kérelmezése esetén a kérelmező köteles nyilatkozni, hogy kötött-e az elhunyttal tartási vagy életjáradéki szerződést.


 1. A rendelet hatálya


6. §    A rendelet hatálya kiterjed Újbarok községben lakóhellyel, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint a külön jogszabályokban meghatározott személyekre.

7. §    A rendelet hatálya kiterjed a települési támogatás keretében adható alábbi ellátásokra:

a.) települési támogatás

                     aa)   temetési támogatás

           ab)   köztemetés költségeinek enyhítése


b.) rendkívüli települési támogatás 

                      ba)  az átmeneti létfenntartási nehézségek enyhítésére

                      bb)  elemi kár esetén krízishelyzetbe jutottak támogatása


2. Értelmező rendelkezések


8. §    E rendelet alkalmazásában lakóhely a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározottak alapján annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él.

9. §  A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére, valamint az egyes támogatási formáknál a jövedelemszámításra az Sztv. rendelkezései az irányadók.


3. Hatáskör


10. § (1)      A települési támogatásra és a rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.       

(2)     A rendeletben nem szabályozott egyéb természetbeni ellátásokról és juttatásokról a képviselő-testület javaslata alapján a polgármester dönt a költségvetés függvényében.

(3)     A polgármester önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.


II. Fejezet

 Pénzbeli és természetben szociális ellátások


4. Települési támogatás - temetési támogatás


11. §  A 7. § a) pont aa) alpont szerinti esetben annak állapítható meg települési támogatás, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott - annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

12. §  A 11. § (1) bekezdésében meghatározott esetben adható települési támogatás összege:

(1) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, 15.000.- Ft;

(2) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, 25.000.- Ft;

(3) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét 35.000.- Ft és

(4)  ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 40.000.- Ft.

13. §   A települési támogatás a temetésről az eltemettető nevére kiállított számlának, valamint a halotti anyakönyvi kivonatnak a temetés napját követő 45 napon belül történő bemutatásával igényelhető.

14. § (1)   Aktív korú kérelmező esetén a települési támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmező a külön jogszabályokban meghatározottak szerint munkaviszonyban, tanulói- vagy hallgatói jogviszonyban álljon.

(2) Aktív korú munkanélküli kérelmező részére is állapítható meg települési támogatás abban az esetben, ha a kérelmező tagja a kérelem benyújtásakor vagy azt megelőzően a területileg illetékes járási hivatal munkaügyi kirendeltségén regisztrált álláskeresőként kérelmezte nyilvántartásba vételét.


5. Települési támogatás - köztemetés költségeinek enyhítése


15. § (1)   Az eltemettetésre köteles személy teljes egészében mentesül a köztemetés temetési költségeinek megtérítési kötelezettsége alól, ha

 1. a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét,
 2. ha az elhalt gyermeke intézeti nevelésben volt, vagy a szülők különélése miatt nem tartották a kapcsolatot, és az elhalt a gyermek neveléséről, gondozásáról soha nem gondoskodott

(2)   Az eltemettetésre kötelezett személy 50 %-ban mentesül a köztemetés temetési költségeinek kötelezettsége alól, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.


6. Rendkívüli települési támogatás

- az átmeneti létfenntartási nehézségek enyhítésére


16. § (1)  A 7. § b) pont ba) alpont szerinti rendkívüli települési támogatásra jogosult az, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át nem haladja meg, és a kérelmező, illetve a családban élők életkörülményei a jogosultságot indokolják, továbbá kérelmező megfelel a 14. §-ban foglalt feltételnek.

 (2)   A rendkívüli települési támogatás hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, baleset, betegség esetén, valamint betegség miatt jelentkező magas gyógyászati segédeszköz kiadás költsége miatt kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható. Ebben az esetben a rendkívüli települési támogatás összege legfeljebb 50.000,- Ft-ig terjedhet.

17. §    A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az érdekelt, illetve írásbeli javaslattal a rászorult helyzetéről tudomást szerző alábbi személyek terjeszthetik elő:

 1. Szári Napsugár Kindergarten Óvoda vezetője;
 2. Romhányi György Általános Iskola gyermekvédelemmel foglalkozó munkatársa;
 3. védőnői szolgálat munkatársa;
 4. rászorultat ellátó háziorvos és
 5. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat képviselője.

18. § (1)  A 7. § b) pont ba) alpontja szerinti rendkívüli települési támogatás adható alkalmanként, illetve havi rendszerességgel.

 (2)  Az alkalmanként juttatott (1) bekezdés szerinti települési támogatás egyszeri összege – rászorultságtól függően - legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegével megegyező összeg lehet.

 (3) A havi rendszerességgel juttatott támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és legfeljebb egy évi időtartamra állapítható meg.

 (4) Amennyiben a havi rendszerességgel juttatott támogatás jogosultja a támogatás folyósításának időtartama alatt elköltözik a településről, vagy a jogosult meghal, a költözés, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a hivatal teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítása külön érdemi döntés nélkül megszűnik.

19. §   A rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosultat el lehet számoltatni.

20. § (1) A rendkívüli települési támogatás pénzeli ellátásként és természetbeni ellátásként is adható.

(2)  Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a jogosult a segélyt nem rendeltetésszerűen használná fel, a segély kiadható részben vagy egészben természetben - elsősorban utalvány formájában.

(3)  A természetbeni ellátás az alábbi formában adható még:

 1. élelmiszer,
 2. tüzelő,
 3. ruházat,
 4. közüzemi díjtartozás rendezése,
 5. gyógyszervásárlás.

(4)   A beszerzésekről és a díjak kifizetéséről a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa segítségével a jegyző gondoskodik.


7. Rendkívüli települési támogatás

- elemi kár esetén krízishelyzetbe jutottak támogatása


21.§ (1) Elemi kár esetén krízishelyzetbe jutottak támogatása formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek,

a) akinek a település közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, és

b) az érintett ingatlanban életvitelszerűen lakik, és

c) saját maga, vagy családjának tagjai más lakhatás céljára szolgáló ingatlannal nem rendelkezik.

          (2) Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a tűz, robbanás, az ár- és belvíz.

(3) A támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell                      

a) az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet és

b) a kérelmező családjának jövedelemigazolásait.

(4)   A támogatás összege évente egyszer igényelhető, és összege maximum 100.000,- Ft. Ettől az összegtől csak a képviselő-testület külön döntése alapján lehet eltérni8. Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások


22. §  (1)     A családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás által létrehozott Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény útján biztosítja.

(2)    A kérelmet előterjeszteni, illetve a jelzést beadni írásban vagy szóban lehet az Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézménynél lehet.


8. Záró rendelkezések


23. § (1)  Ezen rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2)  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátásokról és eljárásokról, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet.            Schnobl Ferenc                                                                   dr. Riegelman Henrik

polgármester                                                                                  jegyzőA rendeletet kihirdetve: 2015. február 24.                                                                                                          dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                      jegyző