Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015 (X.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 28 - 2015. 10. 29


Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:
1. § Újbarok Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület - figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - az Önkormányzatnak és kormányzati funkcióinak együttes 2015. évi költségvetését

a) 19 719 E Ft költségvetési bevételi főösszeggel,

b) 19 956 E Ft költségvetési kiadási főösszeggel,

c)      237 E Ft költségvetési hiánnyal,

d)      210 E Ft finanszírozási hiánnyal,

e)   1 001 E Ft működési többlettel és

f)       791 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2)  A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 237 E Ft maradványt vesz igénybe.”


2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

(2) Működési bevételek összesen 19 719 E Ft, amelyből

a) működési célú támogatás államháztartáson belülről       11 229 E Ft;

b) közhatalmi bevétel                                                        7 020 E Ft;

c) működési bevétel                                                          1 470 E Ft.

(3)   A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételeit 0 E Ft összegben állapítja meg.

(4)  Finanszírozási bevételek összesen 237 E Ft, amely összeg teljes egészében az előző évi költségvetési maradványból áll.”


3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §  Az Önkormányzat 19 956 E Ft összegű 2015. évi kiadásainak kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

(1) A működési célú költségvetési kiadások összege                                   18 718 E Ft, melyből

      a) személyi jellegű kiadások                                                                  5 211 E Ft,

      b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              1 419 E Ft,

      c) dologi kiadások                                                                                 6 895 E Ft,

      d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  751 E Ft,

      e) egyéb működési célú kiadások                                                           4 442 E Ft.

(2) A felhalmozási célú költségvetési kiadások összege                                    791 E Ft, melyből

      a) beruházások                                                                                        131 E Ft és

      b) felújítások                                                                                            660 E Ft.

3) A finanszírozási kiadások összege 447 E Ft.”


4. § A Rendelet 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §   (1)    A helyi önkormányzat az általa a lakosságnak juttatott 751 E Ft összegű támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                   68 E Ft,

b) Lakhatással kapcsolatos ellátások                                         35 E Ft,

c) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                100 E Ft és

d) Egyéb nem intézményi ellátások                                          548 E Ft.”

                                                                                                    

5. §    A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a bevételek és a kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.


6. §  A Rendelet 1. melléklete ezen rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint módosul.


7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
           Dr. Riegelman Henrik                                                          Schnobl Ferenc

                      jegyző                                                                           polgármesterKihirdetési záradék: A rendelet 2015. október 27. napján került kihirdetésre.
                                                                                                   Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                               jegyzőMellékletek