Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (V.11.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2017. 05. 03

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


1. § (1)      A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére Újbarok Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.


(2)       A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, adományokra, ösztöndíjakra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.  1. Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai


2. § (1)       Az Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetésről szóló rendeletében meghatározott előirányzatai terhére céljelleggel támogatást nyújthat.


(2)[1]    A költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén támogatásban részesülhet, aki
a)    az Önkormányzathoz az 1. melléklet szerinti támogatási igénylőlapot benyújtja, továbbá
b)    a 2. melléklet szerinti, összeférhetetlenségről és átláthatóságról szóló nyilatkozatot benyújtja, és
c)    vállalja valamely önkormányzati feladat ellátásában történő közreműködést.

3. § (1)       Az 1. melléklet szerinti támogatás iránti kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállított 2. melléklet szerinti, összeférhetetlenségről és átláthatóságról szóló nyilatkozatot is.


(2)       A támogatás iránti kérelmet a Polgármester döntéshozatalra a Képviselő-testület elé terjeszti.


(3)       A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, a támogatás célját és a kifizetés módját.


(4)       A támogatás kifizetése történhet utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában. A támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet.


(5)       A Képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a Támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell, vagy meglétére vonatkozóan nyilatkoznia kell.


4. § (1)[2]      Az Önkormányzat a Támogatottal a 3. mellékletben meghatározott megállapodás-tervezet alkalmazásával írásban támogatási megállapodást köt, mely megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a támogatás célját,

b) a támogatás összegét,

c) a megvalósítás helyét,

d) a támogatás felhasználásának időpontját,

e) a teljesítés és az elszámolás határidejét, módját,

f) azt az önkormányzati feladatot, amelynek az ellátásában közreműködést vállal a Támogatott.


(2)       A támogatási megállapodást a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester írja alá.


(3)       A támogatási megállapodás módosításáról a Támogatott írásbeli kérelmére a Képviselő-testület dönt.


5. § (1)       Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni:

a)         ha a Támogatott egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott, vagy benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van, vagy

b)         ha a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig, vagy

c)         ha a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.


6. § A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.


7. § (1)       A Támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a támogatási megállapodás a Képviselő-testület döntése alapján erről kifejezetten rendelkezik.


(1a)[3] Támogatott a támogatás célján belül kérheti a támogatási megállapodásban meghatározott költségek közötti átcsoportosítást a támogatás elszámolásának a határidejét megelőzően. Az átcsoportosítást a Képviselő-testület jogosult engedélyezni. Amennyiben a Képviselő-testület a kért átcsoportosítást nem engedélyezi, a támogatással a támogatási megállapodásban meghatározottak szerint kell elszámolni.


(2)       A Támogatott köteles a számára juttatott közpénzt hatékonyan, költségtakarékosan, közösségi célok megvalósításához felhasználni.


(3)       A támogatási összegből kizárólag abban az esetben lehet személyi jellegű juttatást teljesíteni, amennyiben erről a támogatási szerződés a Képviselő-testület döntése alapján kifejezetten rendelkezik.


(4)       A támogatási összegből a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentációs célú kiadások kizárólag abban az esetben és olyan mértékben teljesíthetők, amennyiben a Képviselő-testület döntése ezt lehetővé teszi és megengedi. A Képviselő-testület reprezentációs célú felhasználást engedélyező döntése hiányában a támogatásból reprezentációs célú kiadások nem teljesíthetők.


(5)       Működési célra nyújtott támogatásból 50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz nem szerezhető be, 50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz csak fejlesztésre nyújtott támogatásból szerezhető be.


(5a)[4] A támogatásból beszerzett eszközt Támogatott nem idegenítheti el, köteles azt az eszköz értékének a teljes leírásáig megtartani és a többi vagyontárgyától elkülönítetten nyilvántartani. Amennyiben a Támogatott az eszköz értékének a teljes leírását megelőzően megszűnik, a támogatásból beszerzett eszköz az Önkormányzat tulajdonába kerül.


(6)       A támogatási megállapodás és e rendelet Támogatott által történő megszegése esetén a Képviselő-testület a Támogatottat legfeljebb 5 évre kizárhatja az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.


8. § (1)[5]   (1)    A támogatás összegének felhasználásáról a Támogatottnak a tárgyévet követő év február 28. napjáig elszámolást kell benyújtania az Önkormányzat felé a rendelet 4. melléklete szerinti támogatás elszámolás nyomtatványon. A támogatás elszámolásának részletes szabályait a támogatási megállapodás tartalmazza.


(2)       Amennyiben a Támogatott részére önrész megléte is előírásra került, akkor a Támogatottnak a támogatással és az önerő összegével kell elszámolnia.


(3)       A Támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A határidő meghosszabbításáról a Polgármester dönt.


9. §[6] (1)    A Támogatott által benyújtott elszámolást pénzügyi megfelelőség szempontjából a jegyző ellenőrzi, melynek során hiánypótlásra szólíthatja fel a Támogatottat.


(2)    A jegyző előterjesztésnek figyelembevételével a Képviselő-testület dönt az elszámolás tartalmi megfelelőségéről és az elszámolás elfogadásáról. A Képviselő-testület döntési jogköre kiterjed a támogatási megállapodásban megjelölt támogatási célhoz kapcsolódó, de nem a támogatási igénylőlapon megjelölt költségtípushoz tartozó, vagy az ott megjelölt összeget meghaladó kiadás tekintetében elszámolni kívánt költség elfogadására vagy elutasítására.


(3)    Az elutasított vagy részben elutasított elszámolásról hozott határozatnak tartalmaznia kell a Támogatott felszólítását a támogatott összeg vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összeg visszafizetésére vonatkozó rendelkezést.


10. § A Polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet a beszámolás tárgyát képező évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.


3. Államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai


11. § (1)       Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit.(2)       Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről

a)         200.000 Ft-ot meg nem haladó összeg esetén a Polgármester dönt - kivéve az alapítvány forrás átvételét,

b)         200.000 Ft-ot meghaladó összeg, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a forrás átvételről a képviselő-testület dönt.


(3)       Az államháztartáson kívüli forrás átvételére e rendelet támogatásra vonatkozó szabályait értelemszerűen kell alkalmazni.


4. Záró rendelkezés


12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.          Schnobl Ferenc                                                                      Dr. Riegelman Henrik

             polgármester                                                                                     jegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. május 11.                                                                                                          Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                      jegyző[1]

A rendelet szövegét az 5/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. 05. 03-tól

[2]

A rendelet szövegét az 5/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. 05. 03-tól

[3]

A rendelet szövegét az 5/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a egészítette ki. Hatályos: 2017. 05. 03-tól

[4]

A rendelet szövegét az 5/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 4. §-a egészítette ki. Hatályos: 2017. 05. 03-tól

[5]

A rendelet szövegét az 5/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2017. 05. 03-tól

[6]

A rendelet szövegét az 5/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2017. 05. 03-tól