Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018 (X.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 12.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 11 - 2018. 10. 12

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:


1. §    Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a)    maradvánnyal korrigált bevételi főösszegét 174.124 E Ft-ban,
b)    kiadási főösszegét 174.124 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2018. évi
    a) költségvetés főösszegeinek egyenlege 0 E Ft.
    b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlege: -3.074 E Ft;
    c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlege: -10.701 E Ft;
    d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlege: 13.775 E Ft.

(3) A működési és felhalmozási egyenlegben mutatkozó 13.775 E Ft összegű hiánynak a belső finanszírozására, valamint a 748 E Ft összegű államháztartáson belüli összegek visszafizetésére az előző évi költségvetés 14.523 E Ft összegű maradványa szolgál.”


2. §    A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 29.942 E Ft, melyből
    aa) működési célú támogatások áht-n belül:    18.917 E Ft;
    ab) közhatalmi bevételek:                                   9.754 E Ft;                           
    ac) működési bevételek:                                     1.270 E Ft.

b) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei előirányzata 114.659 E Ft, melyből
    ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:  112.059 E Ft;
    bb) felhalmozási bevételek:                                                           2.500 E Ft;
    bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     100 E Ft.

c) Az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata 29.523 E Ft, melyből
    ca) hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól:                  15.000 E Ft;
    cb) előző év költségvetési maradványának igénybevétele:    14.523 E Ft.

(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata 33.015 E Ft, melyből
    aa) személyi juttatások:                     9.260 E Ft;
    ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.049 E Ft;                           
    ac) dologi jellegű kiadások:             12.758 E Ft;
    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:       1.935 E Ft;
    ae) egyéb működési célú kiadás:      7.013 E Ft.
b) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 125.360 E Ft, melyből
    ba) beruházások:                             73.956 E Ft;
    bb) felújítások:                                 51.354 E Ft;
    bc) egyéb felhalmozási kiadások:          50 E Ft.
c) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata 15.748 E Ft, melyből
    ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre:           15.000 E Ft;
    cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:    748 E Ft.

(3)     A felhalmozási feladatok 125.360 E Ft összegű kiadásai közül
    a) kötelező feladat ellátásához kapcsolódik:     91.119 E Ft;
    b) önként vállalt feladathoz kapcsolódik:                    0 E Ft.”


3. §    A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §      Az Önkormányzat a működési kiadások között 2018. évben 2.932 E Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.”


4. §    A Rendelet 1. mellékletének a helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.


5. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.           Dr. Riegelman Henrik                                                             Schnobl Ferenc

                      jegyző                                                                                polgármester


Kihirdetési záradék: A rendelet 2018. október 10. napján került kihirdetésre.                                                                                                  Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                 jegyzőMellékletek