Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (VII.3.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 07. 04

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. §    (1) E rendelet hatálya Újbarok község településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a 2. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.


(2)    Újbarok község településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: TFK), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: ITS), településrendezési eszközeinek (a továbbiakban: TRE), településképi arculati kézikönyvének (a továbbiakban: TAK) és településképi rendeletének (a továbbiakban:TKR) vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.


2. §    (1)  A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek:
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkező természetes vagy jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,
b)     az újbaroki székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
c)     az újbaroki székhellyel bejegyzett civil szervezetek,
d) a külön jogszabály alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.


3. §    (1) A polgármester TFK és ITS készítése esetén, a TRE teljes eljárásban történő egyeztetése esetén, valamint TAK és TKR készítése vagy módosítása esetén a tervkészítésről előzetesen tájékoztatja a partnereket:
a)    közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b)    a helyi Kisbíró 2066 c. lapban,
c)    az önkormányzati honlapon közzétett hirdetmény útján,
d)    lakossági fórum keretén belül szóban.


(2)    A polgármester TFK és ITS készítése esetén, a TRE teljes eljárásban, egyszerűsített eljárásban, tárgyalásos eljárásban történő egyeztetése esetén, kivéve a (3) bekezdésben foglalt eseteket, valamint TAK és TKR készítése vagy módosítása esetén az elkészült dokumentumot ismerteti a partnerekkel:
a)    közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b)    a helyi Kisbíró 2066 . lapban,
c)    az önkormányzati honlapon közzétett hirdetmény útján,
d)    lakossági fórum keretén belül szóban.


(3)    A polgármester TFK és ITS módosítása esetén, a TRE Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges tárgyalásos eljárásban történő módosítása esetén, valamint állami főépítészi eljárásban történő módosítása esetén az elkészült dokumentumot ismerteti a partnerekkel:
a)    közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b)    az önkormányzati honlapon közzétett hirdetmény útján.


(4)    Az elkészült dokumentumok lakossági fórumon történő ismertetése esetén a polgármester az elkészült dokumentumot legalább 8 nappal a lakossági fórum előtt elérhetővé teszi a település honlapján és nyomtatott formátumban a Szári Közös Önkormányzati Hivatal (2066 Szár, Rákóczi F. u. 68.) titkárságán.


4. §    (1) A közzétett felhívás, előzetes tájékoztatás és véleményezésre bocsátott dokumentumok alapján a partnerek a lakossági fórumon szóban, illetve a felhívásban meghatározott határidőig - amely legalább 8 nap - és módon írásos javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak:
a)    Újbarok Községi Önkormányzat címére (2066 Újbarok, Fő u. 33.) történő megküldéssel vagy
b)    elektronikus levélben történő megküldéssel a felhívásban meghatározott e-mail címre.


(2)    Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.


(3) A TRE tárgyalásos eljárásban történő módosítása esetén az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.


(4)    Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.


(5)    Azt a partnert, aki az elkészült dokumentum partnerségi egyeztetése során határidőn belül véleményt nem adott, vagy adott, de a szabályszerűen megtartott lakossági fórumon vagy meghívásos egyeztető tárgyaláson a szabályos meghívás ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni az egyeztetés további szakaszaiban és az elfogadási szakaszban egyaránt.


(6)    A lakossági fórumról feljegyzést kell készíteni, melyben rögzíteni kell a szóban elhangzott javaslatokat, észrevételeket, véleményeket.


(7)    A partnerek véleményének kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indoklással vagy közösségi érdekkel kell igazolni.


(8)    A partnerek javaslatait és véleményét a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően összesíti és továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.


(9)    A tervező a partnerek véleményével, javaslataival kapcsolatos szakmai javaslatait megküldi Újbarok Községi Önkormányzat részére.


(10)    A szakmai javaslatok alapján a tervező a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.


5. §     (1)    A partnerek véleményének és javaslatainak elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testület dönt.


(2)    Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő módosításának lefolytatása esetén a beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a polgármester dönt.


(3)    Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos, a Korm. rendeletben és jelen rendeletben nem szabályozott kérdésben a polgármester dönt a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett.


6. §    (1)     A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a Szári Közös Önkormányzati Hivatal a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.


(2)     Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:
a)    a véleményező, javaslattevő nevét, lakhelyét, székhelyét vagy telephelyét,
b)    a vélemény beérkezésének időpontját,
c)    a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
d)    a véleményezési szakaszt lezáró döntést követően a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát vagy a polgármester döntését.


7. §    (1)     A polgármester – a Szári Közös Önkormányzati Hivatal útján - gondoskodik az elfogadott TKF, ITS, TAK, TKR és TRE elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a http://saar-ujb.hu honlapon.


(2)     Az elfogadott TFK, ITS és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a Szári Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.


8. §
    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.         Schnobl Ferenc                                                                Dr. Riegelman Henrik
             polgármester                                                                              jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet 2017.július 3. napján került kihirdetésre.                                                                                                   Dr. Riegelman Henrik
                                                                                                               jegyző