Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (X.31.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

Hatályos: 2017. 11. 01 - 2018. 05. 07

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


1. § (1)  E rendelet alkalmazásában

1. cégér: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 2. § 1b. pontja szerinti cégér;

2. reklám: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 11/F. § 3. pontja szerinti reklám;

3. reklámhordozó: a Tvtv. 11/F. § 4. pontja szerinti reklámhordozó.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak tekintetében Tvtv. rendelkezései, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezései az irányadók.


2. § (1) Újbarok község közterületein és a közterületekről látható magánterületeken kizárólag Tvtv.-ben, a Rendeletben, továbbá e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő reklámhordozón, továbbá méretben és technológiával tehető közzé reklám, helyezhető el reklámhordozó, illetve létesíthető és tartható fenn reklámhordozót tartó berendezés.


(2) A Rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete szerinti olyan területi besorolás alá tartozó ingatlanok esetében, ahol megengedett a reklám és reklámhordozó elhelyezése, az épületen vagy ingatlanon elhelyezett reklámoknak és reklámhordozóknak egymással, valamint az épület tömegével, homlokzatképzésével összhangban kell lenniük.


(3) Cégér azon üzlet vagy műhely homlokzatára - közterületről jól látható homlokzat hiányában egyéb, a közterületről jól látható helyen - helyezhető el, amelyben az adott kereskedelmi vagy ipari tevékenységet folytatják. A cégér felülete legfeljebb 1 m2 nagyságú lehet, anyaga tetszőleges. A cégérnek az épület tömegével, homlokzatképzésével összhangban kell lennie.


(4) Nem helyezhető el reklámhordozó és cégér településképi, tájképi látványt, vagy a kilátást gátló vagy rontó módon.


(5) A reklámhordozók és környezetük karbantartásáról a reklámozók kötelesek folyamatosan gondoskodni. Az elhanyagolt, tönkrement reklámhordozókat el kell távolítani.


3. § A településképi bejelentési eljárás tekintetében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.           Schnobl Ferenc                                                                Dr. Riegelman Henrik

             polgármester                                                                              jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet 2017. október 31. napján került kihirdetésre. 
                                                                                                      Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                               jegyző