Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (V.11.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2015. 05. 12

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya kiterjed Újbarok Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményeire.


2. § (1)   Az Önkormányzat és intézményei összevont pénzkezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve történhet készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) 200.000,- Ft érték alatti egyedi beszerzések

b) 200.000,- Ft egyedi érték alatti szolgáltatás

c) foglalkoztatottak munkába járása és belföldi kiküldetése,

d) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

e) természetes személyek részére fizetendő kártalanítás, kártérítés és

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai.


(2)         A kézpénzfelvétel gazdasági eseményenként, illetve tranzakciónként a bruttó 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg.


(3)         A polgármester engedélye alapján rendkívül indokolt, írásos kérelemben körülírt, méltányolható esetben kerülhet sor munkabér kifizetés készpénzben történő teljesítésére.

         

(4) Az Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél az (1) - (3) bekezdésekben foglalt eseteken felül a polgármester egyedi engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés legfeljebb 200.000,- Ft értékhatárig.


3. § (1)          A polgármester és az intézmények vezetői által erre feljogosított személyek készpénzes kifizetés teljesítésére készpénzelőleget vehetnek fel a házipénztárból.


          (2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel el kell számolni. Az elszámolás, valamint a készpénzelőleg    

          kezelésének egyéb szabályait a pénzkezelési szabályzat tartalmazza.


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.          Schnobl Ferenc                                                                     Dr. Riegelman Henrik

             polgármester                                                                                     jegyző
A rendelet kihirdetve: 2015. május 11.

                                                                                                          Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                      jegyző