Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 30 - 2016. 05. 31

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Újbarok Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület - figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - az Önkormányzatnak és kormányzati funkcióinak együttes 2015. évi költségvetését

a) 20 317 E Ft költségvetési bevételi főösszeggel,

b) 21 634 E Ft költségvetési kiadási főösszeggel,

c)   1 317 E Ft költségvetési hiánnyal,

d)      447 E Ft finanszírozási hiánnyal,

e)      112 E Ft működési hiánnyal és

f)    1 205 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.


(2)  A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 1 764 E Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.”


2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:


(2) Működési bevételek összesen 20 317 E Ft, amelyből

a) működési célú támogatás államháztartáson belülről         11 561 E Ft;

b) közhatalmi bevétel                                                          6 802 E Ft;

c) működési bevétel                                                            1 954 E Ft.


(3)   A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételeit 0 E Ft összegben állapítja meg.”


3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. §  Az Önkormányzat 22 081 E Ft összegű 2015. évi kiadásainak kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:


(1) A működési célú költségvetési kiadások összege                                20 429 E Ft, melyből

      a) személyi jellegű kiadások                                                            7 824 E Ft,

      b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         1 348 E Ft,

      c) dologi kiadások                                                                            7 540 E Ft,

      d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             734 E Ft,

      e) egyéb működési célú kiadások                                                      2 983 E Ft.


(2) A felhalmozási célú költségvetési kiadások összege                     1 205 E Ft, melyből

      a) beruházások                                                                        804 E Ft és

      b) felújítások                                                                            401 E Ft.

     

       (3) A finanszírozási kiadások összege 447 E Ft.”4. § A Rendelet 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §   (1)    A helyi önkormányzat az általa a lakosságnak juttatott 751 E Ft összegű támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások                      68 E Ft,

b) Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                         40 E Ft és

c) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások         626 E Ft.”

                                                                                                    


5. §    A Rendelet az alábbi 14/A. §-szal egészül ki:

14/A. § A Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.”


6. §  A Rendelet 1. melléklete ezen rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint módosul.


7. §  Ez a rendelet 2016. május 30. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
           Dr. Riegelman Henrik                                                              Schnobl Ferenc

                      jegyző                                                                              polgármesterKihirdetési záradék: A rendelet 2016. május 27. napján került kihirdetésre.
                                                                                                        Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                   jegyzőMellékletek