Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (XI.4.) önkormányzati rendelete

Újbarok Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 05 - 2020. 11. 06

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (VII.16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont

a) bevételi főösszegét 119 862 503 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 119 862 503 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi működési

a) bevételeinek összegét 28 933 337 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 45 177 460 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási

a)  bevételeinek összegét 67 497 224 Ft-ban

b)  kiadásainak összegét 74 083 711 Ft-ban

állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi finanszírozási

a)  bevételeinek összegét 23 431 942 Ft-ban

b)  kiadásainak összegét      601 332 Ft-ban

 állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi költségvetési maradványának az összegét 23 431 942 Ft-ban állapítja meg.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: –22 830 610 Ft-ban;

b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlegét: -16 244 123 Ft-ban;

c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlegét: -6 586 487 Ft-ban

d) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 0 Ft-ban

állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására a 23 431 942 Ft összegű előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe.”


2. § A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 500 000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.”


3. § A Rendelet 1-7. mellékletének a helyébe az 1-7. melléklet lép.


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                           Dr. Berkovics Gergely s.k.                                                    Schnobl Ferenc s. k.

                                        jegyző                                                                                polgármester