Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015 (VIII.11.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének, valamint a közterület tisztán tartásának szabályairól

Hatályos: 2015. 08. 12 - 2016. 07. 11

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1)     Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.


(2)     A rendelet hatálya alá tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma: a települési (háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló) szilárd hulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, elszállítása, tárolása, előkezelése, hasznosítása, kezelése, ártalmatlanítása, a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása, üzemeltetése, továbbá a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.


(3)     A (2) bekezdésben részletezett tartalmú közszolgáltatás teljesítésére az a rendelet 1. sz. mellékletében megjelölt szolgáltató jogosult (a továbbiakban Szolgáltató),

a) amely Szolgáltató az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján vállalta a közszolgáltatás ellátását; vagy

b) amely Szolgáltatót a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a hulladékszállításban esetlegesen fellépő zavarok elhárítására kijelölt Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogerős határozatával kijelölte.


(4)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terület határai megegyeznek Újbarok község közigazgatási területének határaival.


(5)     A települési szilárd hulladék elhelyezésére, ártalmatlanítására kijelölt lerakóhely a Tatabánya, Dubnik völgyi depónia.


2. § A Szolgáltató és az ingatlanhasználó között kötendő közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

a) Szolgáltató és az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatai (természetes személyazonosító adatok, lakcím, gazdálkodó szervezet esetén székhely);

b) az ingatlanon előre láthatóan keletkező hulladék mennyisége;

c) hivatkozás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendeletre;

d) ingatlanhasználó által használt gyűjtőedény űrmértéke, gyűjtőedények száma;

e) szerződés szerinti mértéket meghaladó hulladékmennyiség elszállításának feltételei;

f) szerződéses jogviszony kezdetének időpontja;

g) gyűjtőedény ürítésének napja;

h) szolgáltatási díj mértéke;

i) szolgáltatási díj fizetésének módja;

j) Szolgáltató által biztosított ügyfélszolgálat helye, időpontja, Szolgáltató elérhetőségei;

k) keltezés, szerződő felek aláírása.


3. § (1)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználó által történő kötelező igénybevétele a közszolgáltatóval egyeztetett szabványos gyűjtőedény használatával történik.


(2)     Az ingatlanhasználó a gyűjtőedények közül azt a típust és olyan számban köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett települési szilárd hulladék gyűjtése és tárolása két ürítés között környezetszennyezés nélkül oldható meg.


(3)     A (2) bekezdésben foglaltak alapján a gyűjtőedényt úgy kell megválasztani, hogy

a)    lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó esetén legalább 60 liter,

b)    természetes személy ingatlanhasználó és kétfős háztartással rendelkező lakóingatlan esetén legalább 80 liter,

c)    három- és négyfős háztartással rendelkező lakóingatlan esetén legalább 120 liter,

d)    négynél több fős háztartással rendelkező lakóingatlan esetén legalább 170 liter

űrmértékű tárolókapacitás rendelkezésre álljon.


(4)     A települési hulladék gyűjtése és tárolása nem lakóingatlan esetében az ingatlanhasználó tulajdonában lévő szabványos gyűjtőedényen kívül a Szolgáltató emblémájával ellátott, az ingatlanhasználó által megvásárolt hulladékgyűjtő zsákban is történhet.


4. § (1)     A települési szilárd hulladék elszállítása heti egy alkalommal történik. A hulladék ingatlanon belüli gyűjtéséhez Szolgáltató az ingatlanhasználó részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014 (XII.31.) Kormányrendelet 7. §-ában foglaltak figyelembevételével biztosítani köteles, hogy legalább két különböző űrmértékű gyűjtőedény vagy gyűjtőedények együttes használata közül választhasson a 3. § (3) bekezdésében meghatározott legkisebb kötelező tárolókapacitás figyelembevételével.


(2)     A rendszeres szállítási nap megváltoztatásáról Szolgáltató - a megváltozott szállítási napot megelőzően legalább 15 nappal - a helyi újságban, a hirdetőtáblán köteles a lakosságot tájékoztatni.


5. § (1)     A gyűjtőedény megfelelő mennyiségű beszerzéséről, javításáról, pótlásáról az ingatlanhasználó megrendelése esetén Szolgáltató köteles gondoskodni, de arról az ingatlanhasználó egyéb úton maga is gondoskodhat.


(2)     A gyűjtőedény beszerzési, javítási költsége az ingatlanhasználót terheli.


(3)     Amennyiben a gyűjtőedény állapota nem teszi lehetővé a szemét elszállítását, úgy Szolgáltató köteles felhívni az ingatlanhasználó figyelmét, hogy annak javításáról, javíttatásáról vagy pótlásáról gondoskodjék, vagy a javítást, pótlást rendelje meg.


(4)     A gyűjtőedényt csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárthatóak legyenek.


(5)     Az igénybe vehető gyűjtőedényekben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlyának felső határa

a)   60 literes gyűjtőedény esetén              18 kg,

b)   80 literes gyűjtőedény   esetén            28 kg,

c) 110 literes gyűjtőedény esetén              45 kg,

d) 120 literes gyűjtőedény esetén              48 kg,

e) 240 literes gyűjtőedény esetén              55 kg.


(6)     A gyűjtőedényt lakóingatlan esetében társasházi lakások kivételével az elszállítási, ürítési időpontig az ingatlanon belül kell tárolni.


(7)     A gyűjtőedény és a hulladékgyűjtő zsák a szállítást megelőző nap 1800 órától legkésőbb a szállítás napján 600 óráig helyezendő ki a gyűjtőhelyre, a gyűjtőedény a szállítás napján 1800 óráig tartható ott.


(8)     A szállító (gyűjtő) jármű személyzete a gyűjtőedényt a gyűjtőhelyként kijelölt közterületen vagy közúton veszi át, és azt a kiürítés után a kijelölt gyűjtőhelyre köteles visszahelyezni. A gyűjtőhely a közút közlekedésre szolgáló területének a szélétől - útszegélytől - 2,0 m-nél távolabb nem lehet.


(9)     A gyűjtőedény gyűjtés idejére történő kihelyezése, majd az ürítést követően annak visszahelyezése az ingatlanhasználó feladata.


(10)   A gyűjtőedények begyűjtéséből és szállításából eredő szennyeződés megszüntetése Szolgáltató feladata, míg a gyűjtés során keletkező szennyeződés eltávolítása az ingatlanhasználó feladata.


(11)   Szolgáltató azonosítására és a díjfizetés igazolására matricát biztosít, amit az ingatlanhasználónak kell a gyűjtőedényre felragasztani.


6. § (1)     Szolgáltató - a hulladékgyűjtést végző jármű személyzete útján - a közszolgáltatás igénybevételét az üríthető mennyiség mértékéig korlátozhatja, ha az edény olyan hulladékot tartalmaz, mely összetömődött vagy befagyott, és így nem üríthető. Az ingatlanhasználó köteles az így visszamaradt hulladékot kiüríteni és a gyűjtőedényt használhatóvá tenni.


(2)     Szolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha a gyűjtőedénybe vagy hulladékgyűjtő zsákba olyan anyagot, tárgyat helyeztek el, amely a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Ht.) rendelkezései szerint nem minősül települési szilárd hulladéknak. Nem köteles Szolgáltató a Ht. szerint veszélyes hulladéknak minősülő anyagot elszállítani.


(3)     Az eseti többlethulladék elszállítása csak Szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba történő elhelyezés esetén vehető igénybe. Hulladékgyűjtő zsák a Szári Közös Önkormányzati Hivatalban (Szár, Rákóczi F. utca 68.) és annak Újbaroki Kirendeltségén vásárolható meg (Újbarok, Fő utca 33.).


(4)     A gyűjtőedény mellé elhelyezett települési szilárd hulladékot Szolgáltató nem köteles elszállítani, amennyiben nem a közszolgáltatótól vásárolt hulladékgyűjtő zsákban helyezték el.


(5)     Az ingatlanhasználónak jogában áll Szolgáltató tevékenységével kapcsolatosan panasszal élni. Ennek során a valós tényeket kell közölnie, és jóhiszeműen kell eljárnia. Szolgáltató köteles a panaszt kivizsgálni, és kivizsgálást követően az ingatlanhasználót a kivizsgálás eredményéről tájékoztatni.


(6)     Az ingatlanhasználónak joga van arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos javaslatait megfogalmazza, észrevételt tegyen, és arra érdemi tájékoztatást kapjon.


7. § A gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a Ht.-ben meghatározott módon nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladékot köteles az e rendeletben meghatározott Szolgáltatóval elszállíttatni, illetve ártalmatlanítani. A közszolgáltatás igénybevételére szolgáló jogviszony írásbeli szerződéssel jön létre.


8. § (1)     A lomhulladék felügyelt gyűjtőpontos, szervezett gyűjtéséről és elszállításáról - lomtalanításról - évente két alkalommal Szolgáltató az általa meghirdetett időpontokban és módon gondoskodik. A lomtalanítás közszolgáltatás igénybevétele az ingatlanhasználó részére térítésmentes, annak díját az Önkormányzat által elfogadott közszolgáltatási díj magában foglalja.


(2)     Szolgáltató a lomtalanítás időpontjáról az Önkormányzatot levélben tájékoztatja az időpont előtt legalább két héttel, Önkormányzat pedig lakossági hirdetés útján köteles tájékoztatni a lakosságot.


(3)     A lomtalanítás során összegyűjtött hulladék kezeléséről, esetleges további hasznosításáról, értékesítéséről Szolgáltató szabadon rendelkezik.


9. § (1)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területen a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása kötelező díjfizetés mellett történik, a közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználónak települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie (a továbbiakban: szolgáltatási díj).


(2)     Az ingatlanhasználó a szolgáltatási díjat negyedévente utólag Szolgáltató által kibocsátott számla alapján fizeti meg.


(3)     A szolgáltatási díjat az ingatlanhasználónak ingatlanonként, illetve önálló rendeltetési egységenként kell megfizetni.


(4)     A 30 napnál hosszabb időtartamig üresen álló lakóingatlanok esetén az ingatlanhasználó az üresedést az Önkormányzatnak írásban bejelentve kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. A bejelentést az üresedést legalább 30 nappal megelőzően kell teljesíteni. A bejelentésben közöltekről az Önkormányzat tájékoztatja Szolgáltatót.


(5)     Amennyiben az Önkormányzat tudomást szerez arról, hogy az ingatlan üresedésére vonatkozó bejelentésben foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, vagy az ingatlanhasználó elmulasztja bejelenteni az ingatlanhasználat tekintetében időközben bekövetkezett változást, az Önkormányzat a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatja Szolgáltatót, továbbá felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a közszolgáltatásban történő részvételi kötelezettségre.


(6)     A (4) bekezdésben meghatározott szüneteltetés időtartama alatt az ingatlanhasználót a szolgáltatási díjfizetési kötelezettség tekintetében 100 %-os mértékű kedvezmény illeti meg.


10. § Üdülőingatlanokra a Ht.-ben meghatározott rendelkezések mellett jelen rendeletnek a lakóingatlanok tekintetében megállapított rendelkezései vonatkoznak változatlan tartalommal.


11. § A szolgáltatási díjfizetési kötelezettség tekintetében kérelemre 50 %-os mértékű kedvezményben részesül az az öregségi, rokkantsági nyugdíjban részesülő 70 éven felüli egyedül élő ingatlanhasználó, akinek havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét nem éri el. A kedvezmény mértékének megfelelő összegű szolgáltatási díjkülönbözetet Önkormányzat fizeti meg Szolgáltató részére.


12. § (1)     A szolgáltatási díjtételek megállapítására a Ht. 46-52. §-aiban, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben, valamint a tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás során tett ajánlatban foglaltaknak a figyelembevételével kerül sor.  


(2)     A szolgáltatási díj magában foglalja a gyűjtőedények meghatározott időpontokban történő ürítésének, tatabányai hulladékkezelő telepre való szállításának, a hulladék kezelésének és ártalmatlanításának, valamint az évente 2 alkalommal kötelezően végzendő lomtalanításnak a költségét, így Szolgáltató semmilyen jogcímen nem jogosult az ingatlanhasználóktól további díj- vagy költségtérítés igénylésére.


(3)     Ha az ingatlanon hetente keletkezett hulladék mennyisége a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladja, úgy az ingatlanhasználó további gyűjtőedényre vagy nagyobb űrmértékű gyűjtőedényre vonatkozó igényt jelenthet be, melynek biztosításáról Szolgáltató köteles gondoskodni külön térítés fejében.


13. § (1)     A közszolgáltatási terület 2. sz. mellékletben meghatározott kijelölt pontjain kialakított elkülönített hulladék gyűjtő szigetek a közszolgáltatásba bekapcsoltan működnek, üzemeltetőjük Szolgáltató. Az elkülönített gyűjtés, az elkülönítetten gyűjtött hulladékok átvétele, kezelése Szolgáltató feladata.


(2)     Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot Szolgáltató a Ht. 43. § (3) bekezdésében meghatározott anyagtípusonként elkülönítve gyűjti és szállítja el a gyűjtőedény telítettsége esetén. A gyűjtőedény telítettségét Szolgáltató köteles legalább heti rendszerességgel ellenőrizni.


(3)     A kihelyezett gyűjtőedényekbe az azokon feltüntetett fajtájú elkülönítetten gyűjtött hulladék helyezhető el. A hulladék csak a gyűjtőedénybe tehető, a közterület szennyezése tilos!


(4)     Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez jogosultságot arra, hogy a rendelet 2. sz. melléklete szerinti területen elhelyezkedő hulladékgyűjtő szigetekhez a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékot jogszerűen szállítsa. Szolgáltató által kiállított számla egyben jogosultságot igazoló dokumentum.


14. § (1)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról Szolgáltató nyilvántartást vezet a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatok feltüntetésével.


(2)     Az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelés során a kezelendő adatok a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok.


(3)     Az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelés célja a közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók nyilvántartása, Szolgáltató részéről biztosítani szükséges kapacitás felmérése, a szolgáltatási díj számlázásának a lehetővé tétele.


(4)     Az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelés feltétele, hogy az adatkezelést végző Szolgáltató biztosítsa a személyes adatok védelmére vonatkozóan magasabb rendű jogszabályban meghatározott követelményeket.


(5)     Szolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


(6)     Az ingatlanhasználó írásban Szolgáltatóhoz beadott kérelmére jogosult megismerni Szolgáltató által a saját személyére vonatkozóan kezelt adatokat.


(7)     Az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelés időtartama a közszolgáltatás Szolgáltató által történő ellátásának időtartamával egyezik. A közszolgáltatást követően az esetlegesen nem teljesített szolgáltatási díjfizetési kötelezettség esetén az adatkezelés időtartama legfeljebb az érintett ingatlanhasználó tekintetében az elmaradt szolgáltatási díj behajtásáig vagy a végrehajthatóság elévüléséig terjedhet.


(8)     Szolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján, annak hiányában a  Szári Közös Önkormányzati Hivatal által átadott nyilvántartásból ismeri meg. A személyes adatok kezelése során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint  a Ht. 65-67. §-ai rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


(9)     Szolgáltató az átadott adatokról és a nyilvántartásában gyűjtött személyes adatokról más személynek, szervnek adatot nem bocsáthat rendelkezésére.


15. § Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat Szolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenti.


16. § (1)     Tilos a közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, felszereléseket, műtárgyakat, műalkotásokat beszennyezni, megrongálni.


(2)     Tilos a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékvíz-elvezető árkába bármely anyagot beleszórni, -önteni vagy bevezetni.


(3)     A közterületeken Önkormányzat gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú hulladékgyűjtő tartálynak az elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, továbbá a rendszeres kiürítéséről és tisztán tartásáról.


(4)     Az építést, felújítást, tatarozást végző tulajdonos, kivitelező az építési területen és közvetlen környékén (az építés körüli közterületen) a közterület tisztaságát és a biztonságos közlekedés lehetőségét köteles biztosítani.


(5)     Az utcai hulladékgyűjtőkbe a hulladékgyűjtő térfogati jellemzőitől lényegesen eltérő hulladékot (nagyméretű tárgyat), valamint a lakóingatlanban keletkező települési hulladékot elhelyezni tilos.


(6)     Közterületen gépjárművek javítása, szerelése és mosása tilos - kivéve azt a javítást, amely egyáltalán nem jár semmilyen szennyeződéssel.


17. § (1)     A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-ának rendelkezései által nem érintett közterületek tisztán tartásáról, kaszálásáról, hulladék- és gyommentesítéséről az Önkormányzat gondoskodik.


(2)     Bármely anyag közterületen történő szállítása esetén a szállítást végző köteles arról gondoskodni, hogy a közterület szennyeződését megakadályozza. Ha a közterületen szállított anyaggal a közterület szennyeződik, a szennyeződést előidéző köteles azonnal gondoskodni annak eltávolításáról. Amennyiben a szennyeződést előidéző személy kiléte ismeretlen, úgy a szennyeződés megszüntetése a közterület kezelőjének feladata.


18. § (1)     Az ingatlanhasználó köteles az ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát lakóingatlan esetében reggel 8oo óráig, üzlethelyiség esetében reggel 600 óráig közegészségügyileg veszélytelen, környezetkímélő anyaggal csúszásmentessé tenni, a járdáról a havat letakarítani, és ezt az időjárástól függően napközben is megismételni.


(2)     A járdáról letakarított havat a 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén - a folyóka és víznyelő szabadon hagyásával -, a 8 méternél keskenyebb közút esetén a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy  a gyalogos közlekedés számára legalább 40 cm szélességű terület szabadon maradjon.


(4)     A gyalogos és közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos elhelyezni útkereszteződésben, úttorkolatban 8 méteren belül, kijelölt gyalogosátkelő helyen, kapubejáró elé annak teljes szélességében, tömegközlekedési jármű megállójában és közszolgáltatási felszerelési tárgyak (vízelzáró, víznyelő, közvilágítási lámpaoszlop, tűzcsap, hirdetőoszlop,) mellé.


19. § (1)     A szilárd hulladék gyűjtésével, szállításával, kezelésével, ártalmatlanításával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről az Önkormányzat jegyzője gondoskodik.


(2)     A köztisztasággal, hóeltakarítással és síkosságmentesítéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről az érdekelt szakhatóságok közreműködésével az Önkormányzat jegyzője gondoskodik.


20. § (1)     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2)     A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 17/2013. (XII. 17.) rendelete hatályát veszti.         Schnobl Ferenc                                              Dr. Riegelman Henrik

                      polgármester                                                             jegyzőKihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2015. augusztus 11.         Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                      jegyző