Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018 (VI.7.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének, valamint a közterület tisztán tartásának szabályairól szóló 18/2015. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 08 - 2018. 06. 09

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala mint illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének, továbbá a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásának a kikérésével a következőket rendeli el:


1. §    Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének, valamint a közterület tisztán tartásának szabályairól szóló 18/2015. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) kiegészül az alábbi 14. §-sal:
„14. §    (1)    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról Szolgáltató nyilvántartást vezet a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatok feltüntetésével.

(2)    Az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelés során a kezelendő adatok a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok.

(3)    Az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelés célja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedése, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelése feltételeinek a biztosítása.

(4)    Az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelés feltétele, hogy az adatkezelést végző Szolgáltató biztosítsa a személyes adatok védelmére vonatkozóan magasabb rendű jogszabályban meghatározott követelményeket.

(5)    Szolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(6)    Az ingatlanhasználó írásban Szolgáltatóhoz beadott kérelmére jogosult megismerni Szolgáltató által a saját személyére vonatkozóan kezelt adatokat.

(7)    Az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelés időtartama a közszolgáltatás Szolgáltató által történő ellátásának időtartamával egyezik. A közszolgáltatást követően az esetlegesen nem teljesített szolgáltatási díjfizetési kötelezettség esetén az adatkezelés időtartama legfeljebb az érintett ingatlanhasználó tekintetében az elmaradt szolgáltatási díj behajtásáig vagy a végrehajthatóság elévüléséig terjedhet.

(8)    Szolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján, annak hiányában a Szári Közös Önkormányzati Hivatal által átadott nyilvántartásból ismeri meg. A személyes adatok kezelése során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a Ht. 65-67. §-ai rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(9)    Szolgáltató az átadott adatokról és a nyilvántartásában gyűjtött személyes adatokról adatot kizárólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére bocsáthat rendelkezésre a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésének lehetővé tétele céljából.”


2. §    A Rendelet kiegészül az alábbi 15. §-sal:
„15. §    Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat Szolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenteni.”


3. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
          Dr. Riegelman Henrik                                                            Schnobl Ferenc

                      jegyző                                                                              polgármesterKihirdetési záradék: A rendelet 2018. június 7. napján került kihirdetésre.
                                                                                                     Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                    jegyző