Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (V.20.) önkormányzati rendelete

a követelések elengedésének eseteiről

Hatályos: 2019. 05. 21

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatában a következőket rendeli el: 


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Újbarok Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat) és valamennyi önállóan működő vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az adókra és az adók módjára behajtandó követelésekre. A behajthatatlan követelésnek minősülő adótartozásokat az adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározottak szerint törli.


2. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 97.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzatot és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveit illető követelésekről történő lemondás eseteit az alábbiak szerint határozza meg:

a) a követelés a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján behajthatatlannak minősül,

b) a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott kis összegű követelés esetében, ha az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre,

c) a követelés behajtandó, de a behajtással kapcsolatos becsült és várható költségek a követelés összegét elérik, vagy meghaladják,

d) csődegyezségi megállapodás esetén,

e) bírói egyezség keretében,

f) az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és más, jogszabályok által megfogalmazott közérdekű cél esetében, ha a lemondása közérdekű célmegvalósítását szolgálja és nem ellentétes az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel,

g) olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább egy éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, vagy olyan rendkívüli esemény, káresemény következik be a kötelezettnél, amely méltányos követelésről való lemondást indokolttá teszi.


(2) A behajthatatlanság tényét bizonyítani kell és a behajthatatlannak minősített követelés leírása nem minősül a követelés elengedésének.


3. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt számviteli előírások alapján behajthatatlannak minősülő követelésekről és az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kis összegű követelésekről az önkormányzatnál a polgármester, a közös önkormányzati hivatalnál a jegyző, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézménynél az intézményvezető javaslata alapján a polgármester, írásba foglalt, a számviteli politikában előírt dokumentumokkal alátámasztott megalapozott döntésével mondhat le.


(2) A 2. § (1) bekezdés c) – g) pontjában foglalt esetekben a jegyző előterjesztése alapján a követelés részbeni vagy teljes elengedése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


(3) A követelések elengedésére jogosultak eljárásuk során kötelesek mérlegelni a kötelezett (adós) pénzügyi helyzetét, személyi körülményeit, az önkormányzattal, önkormányzati intézménnyel fenntartott üzleti és egyéb kapcsolatait, tartós kapcsolat esetén a megállapodások, kötelezettségek betartásával kapcsolatos magatartását, teljesítőképességét, az elengedés előnyeit és hátrányait. Az adósság jellegével és a kötelezett (adós) helyzetével összefüggően az alapos döntéshez szükséges minden iratot be kell szerezni, így különösen: jövedelemigazolásokat, az üggyel kapcsolatos szerződéseket, számlákat, pénzügyi mérlegeket, más hatóságok, szervek határozatait, ítéleteit, döntéseit, tulajdoni lapot.


(4) A követelésről, beleértve a kamatot, költséget is, részben vagy egészben lehet lemondani. Részben vagy egészben el lehet tekinteni a késedelmi kamatok megfizetésétől is.


(5) A követelésekről történő lemondás elbírálására jogosult megállapodhat a kötelezettel, vagy adóssal a követelés behajtása és beszedése érdekében az önkormányzat részére felajánlott szolgáltatás teljesítésének módjában is. Köthető részletfizetési vagy követelés beszedését, teljesülését biztosító más polgári jogi szerződés is, így különösen: beszámítási megállapodás, tartozásátvállalás, kezesi szerződés, zálogszerződés.


4. § A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében lemondani csak azokról az értékhatár alatti vevői követelésekről lehet, melyek szolgáltatásnyújtásból, térítési díjból, közterület- használati díjból, a munkavállalókkal szembeni követelésből származnak.


5. § E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.                   Schnobl Ferenc                                                                 dr. Sisa András

         polgármester                                                                            jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetése 2019. május 20. napján a Szári Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének hirdetőtábláján kihirdetésre került.Szár, 2019. május 20.


dr. Sisa András

                    jegyző