Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (V.7.) önkormányzati rendelete

az elismerések alapításáról

Hatályos: 2018. 06. 01

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.    Elismerések alapítása, elnevezésük és fajtájuk


1. §    Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi elismerő címeket alapítja:
a)    „Újbarok Község Díszpolgára” kitüntető cím;
b)    „Újbarok Községért” kitüntető díj.2.    „Újbarok Község Díszpolgára” kitüntető cím


2. §    Díszpolgári cím adományozható annak az élő vagy elhunyt magyar, illetve külföldi személynek, aki munkásságával gyarapította Újbarok község gazdasági, tudományos, kulturális, nemzetiségi és művészeti értékeit, illetve jelentősen közreműködött ezen értékek megőrzésében, valamint a község közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott.


3. §    (1) A díszpolgári cím adományozására helyi önkormányzati képviselő, Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a bizottságai, önkormányzati intézmény vezetője és bármely helyi választópolgár tehet javaslatot. A javaslatnak tartalmaznia kell a díszpolgári címre javasolt személy munkásságának, tevékenységének az elismerésére méltó eredményeit.


(2)    A beérkezett javaslatokat a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület egyszerű többséggel dönt a javaslatok ismeretében a díszpolgári cím adományozásáról.


(3)    Javaslatot minden év április 30-áig lehet benyújtani a képviselő-testületnek. A benyújtott javaslatokról legkésőbb augusztus 31-éig dönt a képviselő-testület.


4. §    Évente egy díszpolgári cím adományozható.


5. §    A díszpolgári cím adományozására ünnepélyes képviselő-testületi ülésen kerülhet sor.


6. §    (1)    Díszpolgári cím adományozása esetén a díszpolgár díszpolgári oklevelet és emléktárgyat vehet át a község polgármesterétől.


(2)    Az oklevél leírását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(3)    Ha a díszpolgári cím adományozása nem magyar állampolgár részére történik, a díszpolgári oklevelet a díszpolgár anyanyelvére, ha ez nem lehetséges, akkor német, angol vagy francia nyelvre is le kell fordítani.


(4)    Posztumusz díszpolgári cím adományozásakor a díszpolgári oklevelet és az emléktárgyat az elhunyt túlélő házastársának vagy gyermekének kell átadni. Ha az elhunytnak nincs túlélő házastársa vagy gyermeke, a legközelebbi élő hozzátartozója veheti át a kitüntetést. Ha az elhunyt családjában nincs olyan közeli hozzátartozó, aki a díszpolgári cím átvételéhez hozzájárul, az oklevelet és az emléktárgyat a Fejér Megyei Levéltárnak kell átadni megőrzésre.


7. §    (1)    A díszpolgár nevét ÚJBAROK KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRAINAK KÖNYVE tartalmazza. A díszpolgári cím elismerésben részesült személy nevét az adományozást követően nyilvánosságra kell hozni. A cím adományozásáról a község lakosságát a helyi sajtó útján tájékoztatni kell.


(2)    Újbarok Község díszpolgárát az Önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre a polgármester meghívja, számára az ünnepségeken megfelelő helyet kell biztosítani.


(3)    Újbarok Község díszpolgára
a)    díjtalanul látogathatja az Önkormányzat által alapított művészeti és közművelődési intézmények rendezvényeit;
b)    a képviselő-testület határozata alapján az Újbarok községet képviselő delegáció tagjaként felkérhető;
c)    a képviselő-testület nyilvános ülésein tanácskozási joggal vehet részt.


(4)    A (3) bekezdésben foglalt jogosultságok gyakorlásának a biztosításáért a polgármester a felelős.


8. §    (1)    A díszpolgári címet és az ezzel járó emléktárgyat a kitüntetés adományozásának kezdeményezésére jogosultak javaslata alapján akkor lehet visszavonni, ha a kitüntetésre a díszpolgár méltatlanná vált.

(2)    Méltatlan a kitüntetésre az a díszpolgár, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek.3.    „Újbarok Községért” kitüntető díj


9. §    (1)     „Újbarok Községért” díj annak a személynek vagy közösségnek adományozható, aki a község társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási vagy sportéletének a fejlesztése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett.


(2)     A díj különösen annak a személynek vagy közösségnek adományozható, aki vagy amely a község rangját emelő, hírnevét öregbítő egyszeri vagy folyamatos, kiemelkedő, egyéni vagy kollektív teljesítményt nyújtott.


10. §    (1)     A díj adományozására helyi önkormányzati képviselő, az Önkormányzat Képviselő-testületének a bizottságai, önkormányzati intézmény vezetője és bármely helyi választópolgár tehet javaslatot. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra javasolt személy vagy közösség munkásságának, tevékenységének az elismerésére méltó eredményeit.


(2)    A beérkezett javaslatokat a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület egyszerű többséggel dönt a javaslatok ismeretében a díj vagy díjak adományozásáról.


(3)    Javaslatot minden év május 15-éig lehet benyújtani a képviselő-testületnek. A benyújtott javaslatokról legkésőbb augusztus 31-éig dönt a képviselő-testület.


11. §    Évente legfeljebb három díj adományozható.


12. §    (1)     A díj egy 100 mm-es átmérőjű szabályos kör alakú, egyoldalas érem. Előlapján a település címere és az „Újbarok Községért” felirat található.


(2)     A díj adományozásával oklevél jár, melyen fel kell tüntetni azon tevékenység megnevezését, amivel kapcsolatosan a díjat az Önkormányzat adományozza. Az oklevélnek tartalmaznia kell továbbá a község címerét, a díjazott nevét, a polgármester és a jegyző aláírását, valamint a polgármester bélyegzőjének a lenyomatát.


(3)     A díjjal együtt magánszemélynek 50.000,- Ft, közösségnek 100.000,- Ft pénzjutalom jár, mely pénzjutalom közterheit (adó, járulékok, egyéb) az Önkormányzat fizeti meg.


(4)     Amennyiben közösség részesül „Újbarok Községért” díjban, az összeget köteles a közösség működésére fordítani.


13. §    (1)     A díj adományozására ünnepi testületi ülésen Újbarok község ünnepnapján, minden évben az Újbaroki Falunapon kerül sor - de a képviselő-testület ettől eltérő időpontot is megállapíthat.


(2)    A díjban részesült személy vagy közösség nevét az adományozást követően nyilvánosságra kell hozni. A díj adományozásáról a község lakosságát a helyi sajtó útján tájékoztatni kell.


14. §    (1)     Az „Újbarok Községért” díj visszavonása esetén e rendelet 8. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.


(2)     A pénzjutalom nem vonható vissza.4.    Záró rendelkezések


15. §    Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba.


16. §    E rendelet rendelkezéseit
a)    a rendelet hatálybalépését követően indult és
b)    a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokra is alkalmazni kell.Schnobl Ferenc                                                                  Dr. Riegelman Henrik

polgármester                                                                                 jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet 2018. május 7. napján került kihirdetésre.                                                                                                        Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                      jegyzőMellékletek