Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 05. 31 - 2017. 05. 31

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §    (1)   A rendelet hatálya Újbarok Községi Önkormányzatra (a továbbiakban Önkormányzat) terjed ki.


(2)   Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv nincs.


2. §[1]  (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
    a)    bevételi főösszegét 32.321 E Ft-ban,
    b)    kiadási főösszegét 35.041 E Ft-ban állapítja meg.


(2) A 2016. évi
    a) költségvetés főösszegeinek egyenlege –2.720 E Ft.
    b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlege: -1.918 E Ft;
    c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlege: -820 E Ft;
    d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlege: 18 E Ft.


(3) A kiadások és a bevételek közötti egyenlegben mutatkozó 2.720 E Ft összegű hiánynak a belső finanszírozására az előző évi költségvetés 2.720 E Ft összegű maradványa szolgál.


3. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


4. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit, valamint kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bevétel-kiadás egyenlege bontását az 1. melléklet tartalmazza.


5. §[2]  (1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 28.722 E Ft, melyből
    aa) működési célú támogatások áht-n belül:         15.132 E Ft;
    ab) közhatalmi bevételek:                                    12.074 E Ft;                           
    ac) működési bevételek:                                       1.516 E Ft.

b) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei előirányzata 3.051 E Ft, melyből
     ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   0 E Ft,
     bb) felhalmozási bevételek:  3.051 E Ft,
     bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök:  0 E Ft.

c) Az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata 549 E Ft, melyből
   ca) álllamháztartáson belüli megelőlegezések:  549 E Ft.


(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata 30.639 E Ft, melyből
    aa) személyi juttatások:                                       6.064 E Ft;
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
      szociális hozzájárulási adó:             1.755 E Ft;                           
    ac) dologi jellegű kiadások:                7.781 E Ft;
    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:           475 E Ft;
    ae) egyéb működési célú kiadás:      14.564 E Ft.
b) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 3.871 E Ft, melyből
    ba) beruházások:                       663 E Ft;
    bb) felújítások:                        3.208 E Ft.
c) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata. 531 E Ft, melyből
    ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:     531 E Ft.


(3)     A felhalmozási feladatok 3.871 E Ft összegű kiadásai közül
    a) kötelező feladat ellátásához kapcsolódik:        3.162 E Ft;
    b) önként vállalt feladathoz kapcsolódik:           709 E Ft.

.

6. §[3] AzÖnkormányzat a működési kiadások között 2016. évben 9.336 E Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.


7. § Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét az 1. melléklet tartalmazza.


8. § Az Önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


9. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait, hitelállományát éves bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


10. § Az Önkormányzat által tervezett közvetett támogatások előirányzata 0 E Ft.


11. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához a 2. melléklet tartalmazza.


12. § EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az Önkormányzat 2016. évben nem tervez.


13. § Az Önkormányzat 2016. évi létszámkeretét a 3. melléklet tartalmazza.


14. § A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra évi 500.000,- Ft összeghatárig.


15. § A 14. §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.


16. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.


17. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.


18. § (1)   A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat az Önkormányzat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:

a)    Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

b)    Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

c)    A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

d)    A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.

e)    A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


19. § A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalók (kivéve közfoglalkoztatottak) cafeteria keretét 2016. évre 96.000,- Ft/fő/év, a főállású polgármester cafeteria keretét 2016. évre 200.000,- Ft/év összegben határozza meg.20. § Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
              Dr. Riegelman Henrik                                                     Schnobl Ferenc

                            jegyző                                                                   polgármester

          

              Kihirdetési záradék: A rendelet 2016. február 15. napján került kihirdetésre.

                                                                                                                             Dr. Riegelman Henrik

                                                                                           jegyző


[1]

A rendelet szövegét a 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. május 31-től

[2]

A rendelet szövegét a 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. május 31-től

[3]

A rendelet szövegét a 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017. május 31-től