Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi zárszámadásról

Hatályos: 2020. 07. 17

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2019. évi költségvetésének teljesített

a)bevételi főösszegét 119 219 153 Ft-ban,

b)kiadási főösszegét     95 787 211 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi teljesített működési

c)bevételeinek összegét 52 225 632 Ft-ban

d)kiadásainak összege   29 863 467 Ft-ban

            állapítja meg és hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi teljesített felhalmozási

a)bevételeinek összegét 28 186 220 Ft-ban

b)kiadásainak összegét  61 400 966 Ft-ban

            állapítja meg és hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi teljesített finanszírozási

a)bevételeinek összegét 38 807 301 Ft-ban

b)kiadásainak összegét    4 522 778 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat előző évi költségvetési maradványának összegét 38 205 969 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi teljesített

a)költségvetési egyenlegének összegét -10 852 581 Ft-ban

b)működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlegét 22 362 165 Ft-ban;

c)felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlegét

                                                                                   – 33 214 746 Ft-ban;

d)finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlegét

                                                                                  34 284 523 Ft-ban;

e)maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét 23 431 942 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

2.§ Az 1.§-ban megállapított teljesített költségvetési főösszegek részletezését kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint az Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti és kormányzati funkciónkénti bontásban, az előirányzat felhasználás teljesítését havi bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

3.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét, eredménykimutatását, és vagyonkimutatását, a pénzeszközök változásának bemutatását, valamint az Önkormányzat létszámkeretét a 2. melléklet tartalmazza.

4.§ Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

5.§ Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit, és a Gst. 45. § (1) bekezdés szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

6.§ Az Önkormányzatnak a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó vagy önállóan működő költségvetési szerve nincs.

7.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

8.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.                   Dr. Berkovics Gergely                                           Schnobl Ferenc

                            jegyző                                                               polgármester