Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (VII.11.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének, valamint a közterület tisztán tartásának szabályairól szóló 18/2015. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 12 - 2016. 07. 13

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének, továbbá a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásának a kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének, valamint a közterület tisztán tartásának szabályairól szóló 18/2015. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §A gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a Ht.-ben meghatározott módon nem hasznosított vagy ártalmatlanított települési vegyes hulladékot köteles az e rendeletben meghatározott Szolgáltatóval elszállíttatni, illetve ártalmatlanítani. A közszolgáltatás igénybevételére szolgáló jogviszony írásbeli szerződéssel jön létre.”


2. § A Rendelet 14. §-a hatályát veszti.


3. § A Rendelet 15. §-a hatályát veszti.


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

           Dr. Riegelman Henrik                                                              Schnobl Ferenc

                      jegyző                                                                               polgármester
Kihirdetési záradék: A rendelet 2016. július 11. napján került kihirdetésre.

                                                                                                       Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                    jegyző