Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 31 - 2017. 06. 01

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:


1. §    Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §  (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a)    bevételi főösszegét 32.321 E Ft-ban,
b)    kiadási főösszegét 35.041 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2016. évi
    a) költségvetés főösszegeinek egyenlege –2.720 E Ft.
    b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlege: -1.918 E Ft;
    c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlege: -820 E Ft;
    d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlege: 18 E Ft.

(3) A kiadások és a bevételek közötti egyenlegben mutatkozó 2.720 E Ft összegű hiánynak a belső finanszírozására az előző évi költségvetés 2.720 E Ft összegű maradványa szolgál.”


2. §    A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. §  (1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 28.722 E Ft, melyből
    aa) működési célú támogatások áht-n belül:    15.132 E Ft;
    ab) közhatalmi bevételek:                         12.074 E Ft;                           
    ac) működési bevételek:                      1.516 E Ft.

b) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei előirányzata 3.051 E Ft, melyből
     ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   0 E Ft,
     bb) felhalmozási bevételek:  3.051 E Ft,
     bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök:  0 E Ft.

c) Az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata 549 E Ft, melyből
   ca) álllamháztartáson belüli megelőlegezések:  549 E Ft.


(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata 30.639 E Ft, melyből
    aa) személyi juttatások:                     6.064 E Ft;
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
      szociális hozzájárulási adó:                         1.755 E Ft;                           
    ac) dologi jellegű kiadások:                7.781 E Ft;
    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:               475 E Ft;
    ae) egyéb működési célú kiadás:                  14.564 E Ft.
b) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 3.871 E Ft, melyből
    ba) beruházások:                       663 E Ft;
    bb) felújítások:                    3.208 E Ft.
c) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata. 531 E Ft, melyből
    ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:     531 E Ft.

(3)     A felhalmozási feladatok 3.871 E Ft összegű kiadásai közül
    a) kötelező feladat ellátásához kapcsolódik:        3.162 E Ft;
    b) önként vállalt feladathoz kapcsolódik:           709 E Ft.”


3. §    A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §      Az Önkormányzat a működési kiadások között 2016. évben 9.336 E Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.”


4. §
    A Rendelet 1. mellékletének a helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.


5. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
           Dr. Riegelman Henrik                                                     Schnobl Ferenc
                      jegyző                                                                      polgármester
Kihirdetési záradék: A rendelet 2017. május 30. napján került kihirdetésre.


                                                                                                  Dr. Riegelman Henrik
                                                                                                          jegyző


Mellékletek