Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (V.11.) önkormányzati rendelete

az ebrendészeti hozzájárulásról

Hatályos: 2015. 05. 12
Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az ebrendészeti hozzájárulás mértéke Újbarok község közigazgatási területén:

a) veszélyes eb vonatkozásában: 20.000,-Ft/eb/év,

b) más eb esetében: 6.000,-Ft/eb/év.


2. § (1)          Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékéről az ebtulajdonos minden év április 15. napjáig értesítést kap.


(2)        Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos minden naptári év május 15. napjáig köteles megfizetni Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére.


3. § (1)        Az Önkormányzat az eb tartózkodási helyén háromévente ebösszeírást végez. E rendelet hatályba lépésének évében kerül sor első alkalommal ebösszeírásra, majd az azt követő minden harmadik évben. Az ebösszeírás pontos módjáról és idejéről a lakosság a helyben szokásos hirdetmény útján értesül.


(2) Az ebösszeírás során az alábbi adatokat kell rögzíteni:

a) az eb tulajdonosának nevét, címét,

b) az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,

c) az eb fajtáját, nemét, születési idejét, színét, illetve az ebről készült fotót,

d) az eb tartási helyét,

e)  a beültetett transzponder (mikrochip) sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

f) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

g) az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

h) az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját, valamint az oltást végző állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

i)  az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot.


(3)       Az Önkormányzat a (2) bekezdésben foglalt adatokról elektronikus nyilvántartást vezet az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.


(4)       Az eb tulajdonosa és tartója köteles a (2) bekezdés szerinti adatokat – az ebösszeírás során – az Önkormányzat által megbízott összeíró rendelkezésre bocsátani. 


4. § (1) Az eb tulajdonjogában bekövetkezett változást:

a) az eb eladása esetén az eladó,

b) az eb vásárlása esetén a vásárló,

c) az eb elhullását az ebtulajdonos

     a változást követő 15 napon belül bejelenti az önkormányzathoz.


(2)       Az ebtulajdonosnak 15 napon belüli bejelentési kötelezettsége áll fenn a négy hónapos kort betöltött ebszaporulatra.


(3)       Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/C. § (4) bekezdése szerinti mentességet az ebtulajdonos haladéktalanul, de legkésőbb az ebrendészeti hozzájárulás mértékéről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül bejelenti az önkormányzatnak és mellékeli:

a) a törzskönyv másolatát (Ávtv. 42/C. § (4) bekezdés a) pont); vagy

b) a mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb kiképzéséről szóló vagy az ilyen tartás célját rögzítő orvosi igazolást (Ávtv. 42/C. § (4) bekezdés b) pont), vagy

c) a fegyveres szerv nyilatkozatát, hogy az ebet nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazza (Ávtv. 42/C. § (4) bekezdés c) pont); vagy

d) az állatorvos ivartalanítási igazolását (Ávtv. 42/C. § (4) bekezdés d) pont); vagy

e) az Ávtv. 42/C. § (5) – (6) bekezdésében meghatározott szervezet igazolását (Ávtv. 42/C. § (4) bekezdés e) – f) pont).


5. § (1) Mentesül – az Ávtv.-ben foglaltakon túl - az ebrendészeti hozzájárulás fizetési kötelezettség alól állatorvosi igazolás bemutatása esetén a transzponderrel ellátott eb tulajdonosa.


(2)       Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség legfeljebb ingatlanonként kettő eb után illeti meg az ebtulajdonost, és kizárólag akkor, ha az eb állatorvos által igazoltan érvényes oltással rendelkezik.


  1. Az (1) bekezdésben meghatározott mentességre jogosult ebtulajdonos minden további eb után a 2. § szerinti ebrendészeti hozzájárulást köteles fizetni.


  1. Az Ávtv. 42/C. § (4) bekezdése szerinti, illetve e szakaszban meghatározott mentességi feltételeket e rendelet függeléke szerinti nyomtatványon kell bejelenteni, illetve igazolni.


6. § Az ebrendészeti hozzájárulás megállapításáról és a mentességről a jegyző dönt.


7. § (1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet 2. §-ában előírtakat első ízben a 2016. évben kell alkalmazni.         Schnobl Ferenc                                                                       Dr. Riegelman Henrik

             polgármester                                                                                      jegyző
A rendelet kihirdetve: 2015. május 11.

                                                                                                          Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                       jegyzőMellékletek