Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018 (XII.3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 12.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 04 - 2018. 12. 05

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:


1. §    Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata 32.705 E Ft, melyből
    aa) személyi juttatások:                                                                   10.261 E Ft;
    ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  2.209 E Ft;                           
    ac) dologi jellegű kiadások:                                                              13.234 E Ft;
    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        2.035 E Ft;
    ae) egyéb működési célú kiadás:                                                       4.967 E Ft.”


2. §    A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §      Az Önkormányzat a működési kiadások között 2018. évben 934 E Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.”


3. §    A Rendelet 1. mellékletének a helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.


4. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
           Dr. Riegelman Henrik                                                             Schnobl Ferenc

                      jegyző                                                                                polgármester

Kihirdetési záradék: A rendelet 2018. december 3. napján került kihirdetésre.
                                                                                                   Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                 jegyző

Mellékletek