Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (XI.11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (IX. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 12 - 2014. 11. 13


Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 6/2014. (IX.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 48. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A polgármester tisztségét főállásban látja el.”


2. §A Rendelet további rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.


3. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.            Schnobl Ferenc                                                                    dr. Riegelman Henrik

polgármester                                                                                   jegyzőA rendeletet kihirdetve: 2014. november 11.

                                                                                                          dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                      jegyző