Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 10. 28 - 2016. 05. 29


Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


1. § (1)   A rendelet hatálya Újbarok Községi Önkormányzatra (a továbbiakban Önkormányzat) terjed ki.


(2)    Az Önkormányzat költségvetése és kormányzati funkciói költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a kölcsönök.


  1. A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §[1] (1) A képviselő-testület - figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - az Önkormányzatnak és kormányzati funkcióinak együttes 2015. évi költségvetését

a) 19 719 E Ft költségvetési bevételi főösszeggel,

b) 19 956 E Ft költségvetési kiadási főösszeggel,

c)     237 E Ft költségvetési hiánnyal,

d)     210 E Ft finanszírozási hiánnyal,

e)  1 001 E Ft működési többlettel és

f)      791 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.


(2)  A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 237 E Ft maradványt vesz igénybe.  1. A költségvetés bevételei3. §[2] (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

(2) Működési bevételek összesen                                        19 719 E Ft, amelyből

a) működési célú támogatás államháztartáson belülről   11 229 E Ft;

b) közhatalmi bevétel                                                    7 020 E Ft;

c) működési bevétel                                                      1 470 E Ft.

(3)   A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételeit 0 E Ft összegben állapítja meg.

 (4)  Finanszírozási bevételek összesen 237 E Ft, amely összeg teljes egészében az előző évi költségvetési maradványból áll.

           


  1. A költségvetés kiadásai4. §[3]   Az Önkormányzat 19 956 E Ft összegű 2015. évi kiadásainak kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:


(1) A működési célú költségvetési kiadások összege                                18 718 E Ft, melyből

      a) személyi jellegű kiadások                                                            5 211 E Ft,

      b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        1 419 E Ft,

      c) dologi kiadások                                                                           6 895 E Ft,

      d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            751 E Ft,

      e) egyéb működési célú kiadások                                                     4 442 E Ft.

(2) A felhalmozási célú költségvetési kiadások összege                                  791 E Ft, melyből

      a) beruházások                                                                                  131 E Ft és

      b) felújítások                                                                                       660 E Ft.

       (3) A finanszírozási kiadások összege 447 E Ft.


5. §[4]  (1)    A helyi önkormányzat az általa a lakosságnak juttatott 751 E Ft összegű támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                  68 E Ft,

b) Lakhatással kapcsolatos ellátások                                         35 E Ft,

c) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                100 E Ft és

d) Egyéb nem intézményi ellátások                                          548 E Ft.


6. §    Az Önkormányzat 2015. évre az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást nem tervezett.  1. A rendelet mellékleteinek tartalma


7. §    A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján- a költségvetését - bevételeit és kiadásait – részletesen e rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.


8. §    Az Önkormányzat a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.


9. §    Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó feladatokról a képviselő-testület nem döntött, a 2015. évi költségvetés végrehajtására önkormányzati hitel felvételét nem tervezi, és ezt a 3. sz. melléklet szerint rögzíti. 


10. § Az önkormányzat költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámkeretét a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.


11. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetése előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.


12. §  Az Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik, az adósságot keletkeztető ügyletekhez, illetve a kezességhez figyelembe vehető saját bevételeit a 6. sz. mellékletben határozza meg.


13. §  Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.  1. A költségvetés végrehajtásának szabályai


14. § (1)   A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat az Önkormányzat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:

a)  Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

b)  Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

c)  A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

d) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.

e)  A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


16. §  A önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkatörvény könyve hatálya alá tartozó munkavállalók (kivéve közfoglalkoztatottak) cafetéria keretét 2015. évre 96.000,- Ft/fő/év összegben határozza meg.


Záró rendelkezés


17. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.               dr. Riegelman Henrik                                                   Schnobl Ferenc

                        jegyző                                                                polgármester

                         


Kihirdetési záradék: A rendelet 2015. február 24. napján került kihirdetésre.

                       


                                                                                                      dr. Riegelman Henrik

                                                                                           jegyző


[1]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. október 28-tól

[2]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015. október 28-tól

[3]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2015. október 28-tól

[4]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2015. október 28-tól