Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és a települési adóról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 18 - 2015. 12. 19

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a települési adóról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


10. § (1)   A földadó alanya a (2) bekezdésben meghatározott kivételek figyelembevételével az a természetes személy, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a földrészlet tulajdonosa.


(2)   Nem alanya a földadónak az a természetes személy, aki egyben

        a) egyéni vállalkozóként, vagy

b) mezőgazdasági őstermelőként, vagy

c) jogi személy tagjaként

vállalkozási tevékenységet folytat a tulajdonában álló földrészleten.


(3) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.”2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                       Schnobl Ferenc                                                        Dr. Riegelman Henrik

                         polgármester                                                                         jegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. december 17.                         

                                                                                                       Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                     jegyző