Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 15 - 2019. 11. 18

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.11.15.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„15. § (1) Az 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti betegség miatt jelentkező vényköteles gyógyászati segédeszköz, gyógyszer igazolt költségének a támogatása céljából támogatásra (a továbbiakban együtt: gyógyszertámogatás) jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 120.000,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén a 135.000,- Ft összeget és rendelkezik az igénylés benyújtásának napját megelőzően két évnél nem régebbi közgyógyellátás iránti kérelmét elutasító határozattal.”

- A Rendelet 16. §-ának az (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2)
a) A rendkívüli települési támogatást 6 hónapos időtartamra kell megállapítani oly módon, hogy az adott hónap 15. napjáig beérkezett kérelmek esetében a támogatást a kérelem beadása hónapjának első napjától, a 15. napja után érkezett kérelmek esetében pedig a támogatást a kérelem beadását követő hónap 1. napjától kell megállapítani. A települési támogatásról hozott határozatban megállapított időtartam lejártát követő időre a kérelmező új igénylést adhat be.
b) Évente kétszer egyösszegű rendkívüli település támogatás adható a település szociális normatívájának erejéig a 18 év alatti gyermeket nevelő újbarki családok esetében, melynek összege maximum 50.000,-Ft/család lehet.
- Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
- E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.