Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018 (VI.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Hatályos: 2018. 06. 01

1. §    Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat
a)    2017. évben teljesített bevételeinek főösszegét 41.857 E Ft összegben;
b)    2017. évben teljesített kiadásainak főösszeget 27.334 E Ft összegben
állapítja meg.


2. §    A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évben teljesített bevételeit előirányzat-csoportonként az alábbiak szerint állapítja meg:     
a)    Működési bevételek 29.405 E Ft, melyből
   aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 17.078 E Ft;
   ab) Közhatalmi bevételek 10.485 E Ft;
   ac) Működési bevételek 1.841 E Ft;
   ad) Működési célú átvett pénzeszközök 0 E Ft;
b)    Felhalmozási bevételek 1.650 E Ft, melyből
   ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.000 E Ft;
   bb) Felhalmozási bevételek 550 E Ft;
   bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 E Ft;
c)    Finanszírozási bevételek 10.802 E Ft, melyből
   ca) Előző évi költségvetési maradvány:  10.054 E Ft
   cb) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 748 E Ft.


3. §     (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi 23.011 E Ft összegű működési kiadásainak a teljesítését előirányzat-csoportonként az alábbiak szerint fogadja el:
a)    Személyi juttatások 8.844 E Ft;
b)    Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.994 E Ft;
c)    Dologi kiadások 7.988 E Ft;
d)    Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.946 E Ft;
e)    Egyéb működési célú kiadások 2.239 E Ft.


(2)     A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi 3.774 E Ft összegű felhalmozási célú költségvetési kiadásainak a teljesítését előirányzat-csoportonként az alábbiak szerint fogadja el:
a)    Beruházások 1.386 E Ft;
b)    Felújítások  2.338 E Ft;
c)    Egyéb felhalmozási kiadások 50 E Ft.

(3)    Az Önkormányzat 2017. évi finanszírozási célú költségvetési kiadásainak a teljesítése 549 E Ft volt, melyből
    a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:  549 E Ft.
        
4. §    Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési pénzmaradványa 14.523 E Ft.


5. §    Az Önkormányzat és intézményei 2017. évben teljesített bevételeit és kiadásait, egyenlegét részleteiben (előirányzat-csoportonkénti és kormányzati funkciónkénti bontásban) az 1. melléklet tartalmazza.


6. §    Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. melléklet tartalmazza.


7. §    Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó fizetési kötelezettsége 0 E Ft.


8. §    Az Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott.


9. §    Az Önkormányzat pénzeszközei változásának a bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.


10. §    Az Önkormányzatnak 2017. évben adóssága nem keletkezett.


11. §    Az önkormányzati vagyon 2017. december 31-i állapotának a kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.


12. §    Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben fennálló részesedését a 2017. év vonatkozásában a 3. melléklet mutatja be.


13. §    Az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelő keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza.


14. §    (1)  Ez a rendelet 2018. június 1. napján 1100 órakor lép hatályba.

(2)    Hatályát veszti Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete.                    Schnobl Ferenc                                                                 Dr. Riegelman Henrik

                       polgármester                                                                                  jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. június 1-jén 1000 órakor.

                                                                                                               Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                             jegyző