Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.11.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjének a szabályozásáról és az üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzéséről

Hatályos: 2015. 06. 01

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


Általános rendelkezések


1. § A rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek az üzletek éjszakai nyitva tartására vonatkozó rendelkezésekkel biztosítják és érvényre juttatják Újbarok község lakóinak és a településen ideiglenes jelleggel tartózkodóknak az egészséges életkörülményekhez és pihenéshez való jogát. 


A rendelet hatálya


2. § A rendelet hatálya Újbarok község közigazgatási területén működő működési engedély, illetve bejelentés köteles termékek forgalmazását, valamint szeszesital kimérést végző üzletekre és azok üzemeltetőire terjed ki.


Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje


3. § (1)          Az üzletek vasárnaptól csütörtökig 2300 óra és az azt követő nap 0600 óra között, pénteken és szombaton 0200 és 0600 óra között a (2) bekezdésben és 4. §-ban szabályozottak kivételével – nem tarthatnak nyitva.


(2) December 31-én 22 órától a tárgyévet követő év január 1-jén 0600 óráig külön engedély nélkül – az üzemeltető által meghatározott időben - nyitva tarthatnak az üzletek.


(3)          Zenés rendezvény csak a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet rendelkezéseinek betartásával tartható.


4. § (1) A 3. §-ban szabályozottaktól eltérő nyitva tartást – vasárnaptól csütörtökig legfeljebb 0100 óráig, pénteken és szombaton legfeljebb 0400 óráig – engedélyezhet a polgármester annak az üzletnek,

a)  amely ellen az erre vonatkozó kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül panaszt nem tettek, illetve panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt megalapozott és

b)  az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon, reggel 0600 óráig az üzlet környezetében lévő hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondosodik és

c)  az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő nyitva tartás ideje alatt biztonsági személyzetről gondoskodik.


(2)          Üzemeltető váltás esetén az új üzemeltetőnek az eltérő nyitva tartási engedélyt újra meg kell kérnie.


(3) Új üzlet nyitása esetében a 3. § (1) bekezdése irányadó.


(4) Ha az újonnan nyitott üzlet tevékenységével kapcsolatosan egy hónapon belül panaszt nem tesznek, a 4. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a polgármester kérelemre eltérő nyitva tartást engedélyezhet.


5. § Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni

a)  többszöri lakossági bejelentés esetén, amennyiben a hatósági ellenőrzés(ek) során a panasz(ok) megalapozottnak tekinthető(ek),

     b) hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenőrzés(ek)en tapasztaltak alapján.


6. § Az engedély visszavonásáról szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig az üzlet a 3. §-ban meghatározottól eltérő nyitva tartással nem működhet.


Üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzése


7. § A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §-ának 31. pontjában meghatározottak szerinti, üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmény alapos gyanújának bejelentés vagy hivatalból történt tudomásszerzés alapján bekövetkező felmerülése esetén a jegyző ellenőrzés céljából a bűncselekmény vagy szabálysértés felderítésére, nyomozásra vonatkozóan hatáskörrel rendelkező szerv felé a bejelentést haladéktalanul megteszi.


Záró rendelkezés


8. § Ez a rendelet 2015. június 1-jén lép hatályba.


            Schnobl Ferenc                                                                    Dr. Riegelman Henrik

             polgármester                                                                                     jegyző
A rendelet kihirdetve: 2015. május 11.

                                                                                                          Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                      jegyző