Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (III.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és a települési adóról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 31 - 2016. 04. 01

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 1/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a települési adóról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete kiegészül az alábbi 17. §-szal:


17. §  2016. évben az e rendelet alapján fizetendő éves adó összege

a)    telekadó tekintetében a 6. §-ban,

b)    állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén helyi iparűzési adó tekintetében a 8. § (1) bekezdésében,

c)    földadó tekintetében a 13. §-ban

megállapított mérték figyelembevételével számított éves adó 121/366 része.”


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                       Schnobl Ferenc                                              Dr. Riegelman Henrik

                          polgármester                                                             jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. március 30.  


                       

                                                                                              Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                         jegyző