Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015 (VI.9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról

Hatályos: 2015. 06. 09 - 2015. 06. 10
Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §        Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §    A Képviselő-testület - figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - az Önkormányzatnak és kormányzati funkcióinak együttes 2014. évi költségvetését

 1. 23 782 E Ft költségvetési bevétellel,
 2. 23 782 E Ft költségvetési kiadással,
 3.         0 E Ft költségvetési egyenleggel,
 4.         0 E Ft finanszírozási kiadással,
 5.         0 E Ft működési hiánnyal és
 6.          0 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”


2. §      A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként az alábbiak szerint állapítja meg:    

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 533 E Ft;
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 E Ft;
 3. Közhatalmi bevételek 8 043 E Ft;
 4. Működési bevételek 2 206 E Ft;
 5. Felhalmozási bevételek 3 000 E Ft;
 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 E Ft;
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 E Ft;
 8. Finanszírozási bevételek 0 E Ft.”


3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1)    Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének működési célú kiadásai előirányzat-csoportonként az alábbi tételekből állnak:

 1. Személyi juttatások 5 520 E Ft;
 2. Járulékok 1 473 E Ft;
 3. Dologi kiadások 7 677 E Ft;
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 450 E Ft;
 5. Egyéb működési célú kiadások 5 185 E Ft.


(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai előirányzat-csoportonként az alábbi tételekből állnak:

 1. Beruházások 504 E Ft;
 2. Felújítások 1 662 E Ft;
 3. Egyéb felhalmozási kiadások 311 E Ft.


(3) Az Önkormányzat 2014. évi finanszírozási kiadásainak összege 0 E Ft.”4. §      A Rendelet 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az Önkormányzat az általa lakosságnak juttatott 1 370 E Ft összegű támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az alábbiak szerint állapítja meg:

 1. Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások               50 E Ft
 2. Munkanélküli aktív korúak ellátása                                    564 E Ft;
 3. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások         490 E Ft és
 4. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások           266 E Ft.”

                                                                                                    


5. §    A Rendelet 1-2. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-2. sz. mellékletei kerülnek.


6. §    Ez a rendelet a kihirdetésének napján 12 órakor lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                    Schnobl Ferenc                                                                 Dr. Riegelman Henrik

                       polgármester                                                                                  jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. június 9-én 10 órakor


                                                                                                               Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                             jegyző