Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 17 - 2020. 07. 17

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:


1. §Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II.22.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

  1. maradvánnyal korrigált bevételi főösszegét 119 219 153 Ft-ban,
  2. kiadási főösszegét 119 219 153  Ft-ban állapítja meg.


 (2) A 2019. évi

   a) költségvetés főösszegeinek egyenlege 0 Ft.

   b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlege: 11 586 572 Ft;

   c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlege: - 45 834 217 Ft;

   d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlege: 34 247 645 Ft.


(3) A felhalmozási egyenlegben mutatkozó - 45 834 217 Ft összegű hiánynak a belső finanszírozására, valamint a 759 656 Ft összegű államháztartáson belüli összegek visszafizetésére az előző évi költségvetés 38 205 969 Ft összegű maradványa szolgál.”


2. §A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 52 225 632 Ft, melyből

     aa) működési célú támogatások áht-n belül:  35 736 780 Ft;

     ab) közhatalmi bevételek:                             15 372 919 Ft;                          

     ac) működési bevételek:                                 1 115 933 Ft.


b) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei előirányzata 28 186 220 Ft, melyből

     ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:  26 896 220 Ft;

     bb) felhalmozási bevételek:                       1 290 000 Ft;

     bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök:      0 Ft.


c) Az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata 38 807 301 Ft, melyből

     ca) hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól:                       0 Ft;

     cb) előző év költségvetési maradványának igénybevétele:    38 205 969 Ft

     cc) államháztartáson belüli megelőlegezés: 601 332 Ft


(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata 40 639 060 Ft, melyből

     aa) személyi juttatások:                                10 769 527 Ft;

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

       szociális hozzájárulási adó:                      2 056 657 Ft;                          

     ac) dologi jellegű kiadások:                         14 170 711 Ft;

     ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                    1 979 500 Ft;

     ae) egyéb működési célú kiadás:                   11 662 665  Ft.


b) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 74 020 437 Ft, melyből

     ba) beruházások:                                            62 930 432 Ft;

     bb) felújítások:                                               10 949 016 Ft;

     bc) egyéb felhalmozási kiadások:                         140 989 Ft.


c) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata   4 559 656 Ft, melyből

     ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre:  3 800 000 Ft;

     cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 759 656 Ft.”


3. §A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. §  Az Önkormányzat a működési kiadások között 2019. évben 4 503 477 Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.”


4. §A Rendelet 1. mellékletének a helyébe az 1. melléklet lép.


5. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.           Dr. Berkovics Gergely                                                             Schnobl Ferenc

                      jegyző                                                                                polgármester

Mellékletek