Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Hatályos: 2016. 05. 31 - 2017. 05. 02

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat

a) 2015. évben teljesített bevételeinek főösszegét 22 612 E Ft összegben;

b) 2015. évben teljesített kiadásainak főösszeget 19 892 E Ft összegben

állapítja meg.


2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évben teljesített költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként az alábbiak szerint állapítja meg:    

a) Működési bevételek 20 317 E Ft, melyből

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 561 E Ft;

ab) Közhatalmi bevételek 6 802 E Ft;

ac) Működési bevételek   1 954 E Ft;

ad) Működési célú átvett pénzeszközök 0 E Ft;

b) Felhalmozási bevételek 0 E Ft, melyből

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 E Ft;

bb) Felhalmozási bevételek 0 E Ft;

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 E Ft;

c) Finanszírozási bevételek 531 E Ft.


3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi 18 240 E Ft összegű működési kiadásainak a teljesítését előirányzat-csoportonként az alábbiak szerint fogadja el:

a) Személyi juttatások 6 059 E Ft;

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 348 E Ft;

c) Dologi kiadások 7 117 E Ft;

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 733 E Ft;

e) Egyéb működési célú kiadások 2 983 E Ft.


(2)   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi 1 205 E Ft összegű felhalmozási célú költségvetési kiadásainak a teljesítését előirányzat-csoportonként az alábbiak szerint fogadja el:

a) Beruházások 804 E Ft;

b) Felújítások  401 E Ft;

c) Egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft.


(3)   Az Önkormányzat 2015. évi finanszírozási célú költségvetési kiadásainak a teljesítése 447 E Ft volt, melyből

       a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   447 E Ft.

     

4. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési pénzmaradványa 2 720 E Ft.


5. § Az Önkormányzat 2015. évben teljesített bevételeit és kiadásait, egyenlegét részleteiben (előirányzat-csoportonkénti és kormányzati funkciónkénti bontásban) ennek a rendeletnek (a továbbiakban: Rendelet) az 1. melléklete tartalmazza.


6. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.


7. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó fizetési kötelezettsége 0 E Ft.


8. § Az Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott.


9. § Az Önkormányzat pénzeszközei változásának a bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.


10. § Az Önkormányzatnak adóssága nincs.


11. § Az önkormányzati vagyon 2015. december 31-i állapotának a kimutatását a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.


12. § Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben fennálló részesedését a 2015. év vonatkozásában a Rendelet 3. melléklete mutatja be.


13. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelő keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza.


14. § (1)  Ez a rendelet 2016. május 31. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II. 24.) önkormányzati rendelete.                    Schnobl Ferenc                                                                Dr. Riegelman Henrik

                       polgármester                                                                                  jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetve: 2016. május 27.


                                                                                                               Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                             jegyző