Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (IX.30.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2020. 10. 02

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A települési támogatásokról szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 15/B. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az 5. § (1) bekezdés f) pontja alapján az óvodai nevelési év és az iskolai tanévkezdés költségeinek enyhítése céljából az Önkormányzat óvodakezdési és beiskolázási támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, 

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a (2) bekezdésben meghatározott összeget; és

b) akinek vér szerinti, örökbefogadott, vagy nevelt gyermeke 

ba) a kérelmező bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyével azonos lakcímen él; 

bb) a kérelem benyújtásának az időpontjában a 20. életévét nem töltötte be;

bc) önálló keresettel nem rendelkezik és

bd) óvodai nevelésben részesül vagy nappali oktatás munkarendje szerint folytatja tanulmányait.”


2. § Az R. 15/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az óvodakezdési és beiskolázási támogatás nevelési- és tanítási évenként gyermekenként egyszer igényelhető.


3. § Az R. 15/B. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az (1) bekezdés bd) alpontjában szereplő óvodai nevelésben részesülés tényét az óvoda által kiállított igazolással vagy egyéb módon igazolni kell.”


4. § Az R. 5. § (1) bekezdés f) pontjában, 15/B. § (2) és (5) bekezdésében szereplő „beiskolázási” szövegrész helyébe az „óvodakezdési és beiskolázási” szöveg lép.


5. § R. 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
           Schnobl Ferenc                                                             Dr. Berkovics Gergely

              polgármester                                                                               jegyző

Mellékletek