Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 01. 06 - 2018. 02. 06

(Egységes szerkezetben a 12/2017. (IX. 5.) önkormányzati rendelettel, a 13/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelettel, a 16/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel és az 1/2018. (I. 5.) önkormányzati rendelettel)


Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    (1)    A rendelet hatálya Újbarok Községi Önkormányzatra (a továbbiakban Önkormányzat) terjed ki.


(2)    Önkormányzat által irányított költségvetési szerv nincs.


2. §[1]  (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

a) bevételi főösszegét 40.856 E Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 40.856 E Ft-ban állapítja meg.


(2) A 2017. évi 

a) költségvetés főösszegeinek egyenlege –9.505 E Ft.

b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlege: 673 E Ft;

c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlege: -10.178 E Ft;

d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlege: -549 E Ft.


(3) A költségvetési egyenlegben mutatkozó 9.505 E Ft összegű és a finanszírozási kiadások és finanszírozási bevételek között mutatkozó 549 E Ft összegű hiánynak a belső finanszírozására az előző évi költségvetés 10.054 E Ft összegű maradványa szolgál.


3. §    Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


4. §    (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit, valamint kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bevétel-kiadás egyenlege bontását az 1. melléklet tartalmazza.


5. §[2]    (1)  Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 30.102 E Ft, melyből

aa) működési célú támogatások áht-n belül: 18.064 E Ft;

ab) közhatalmi bevételek:    10.200 E Ft;                           

ac) működési bevételek:        1.838 E Ft.

b) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei előirányzata 700 E Ft.

c) Az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata 0 E Ft.


(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata 29.429 E Ft, melyből

aa) személyi juttatások: 8.838 E Ft;

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.041 E Ft;                           

ac) dologi jellegű kiadások: 10.553 E Ft;

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.677 E Ft;

ae) egyéb működési célú kiadás:  6.321 E Ft.

b) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 10.878 E Ft, melyből

ba) beruházások: 1.745 E Ft;

bb) felújítások: 9.083 E Ft;

bc) egyéb felhalmozási kiadások  50 E Ft.

c) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata. 549 E Ft, melyből 

ca) belföldi finanszírozás kiadásai:  549 E Ft.


(3) A felhalmozási feladatok 10.878 E Ft összegű kiadásai közül

a) kötelező feladat ellátásához kapcsolódik:  10.878 E Ft;

b) önként vállalt feladathoz kapcsolódik:                 0 E Ft.


6. §[3]    Az Önkormányzat a működési kiadások között 2017. évben 3.035 E Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.


7. §    Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét az 1. melléklet tartalmazza.


8. §    Az Önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


9. §    Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait, hitelállományát éves bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


10. §    Az Önkormányzat által tervezett közvetett támogatások előirányzata 0 E Ft.


11. §    Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához a 2. melléklet tartalmazza.


12. §    EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az Önkormányzat 2017. évben nem tervez.


13. §    Az Önkormányzat 2017. évi létszámkeretét a 3. melléklet tartalmazza.


14. §    A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra évi 500.000,- Ft összeghatárig.


15. §    A 14. §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.


16. §    A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.


17. §    Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.


18. §    (1)    A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat az Önkormányzat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:
a)    Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
b)    Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
c)    A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
d)    A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.
e)    A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


19. §    A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalók (kivéve közfoglalkoztatottak) cafeteria keretét 2017. évre 100.000,- Ft/fő/év, a főállású polgármester cafeteria keretét 2017. évre 200.000,- Ft/év összegben határozza meg.


20. §    Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.                  Dr. Riegelman Henrik                                                  Schnobl Ferenc
                            jegyző                                                                   polgármester
           
               

Kihirdetési záradék: A rendelet 2017. február 21. napján került kihirdetésre.
        


                                                                                                   Dr. Riegelman Henrik
                                                                                                              jegyző

[1]

A rendelet szövegét az 1/2018. (I. 5.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2018. január 6-tóll

[2]

A rendelet szövegét az 1/2018. (I. 5.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.január 6-tól

[3]

A rendelet szövegét az 1/2018. (I. 5.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018. január 6-tól