Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016 (IX.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 02 - 2016. 09. 03

 


Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:1. § Újbarok Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §  (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 33.462 E Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 33.462 E Ft-ban állapítja meg.


(2) A 2016. évi

   a) költségvetés főösszegeinek egyenlege –2.189 E Ft.

   b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlege: -1.433 E Ft;

   c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlege: -756 E Ft;

   d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlege: -531 E Ft.


           (3) A kiadások és a bevételek közötti egyenlegben mutatkozó 2.720 E Ft összegű hiánynak a belső finanszírozására

                az előző évi költségvetés 2.720 E Ft összegű maradványa szolgál.”


2. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §  (1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 27.959 E Ft, melyből

     aa) működési célú támogatások áht-n belül:           13.770 E Ft;

     ab) közhatalmi bevételek:                                      12.946 E Ft;                          

     ac) működési bevételek:                                          1.243 E Ft.


b) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei előirányzata 2.784 E Ft.


c) Az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata 0 E Ft.


(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata 29.392 E Ft, melyből

     aa) személyi juttatások:                                           6.027 E Ft;

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

       szociális hozzájárulási adó:                             1.760 E Ft;                          

     ac) dologi jellegű kiadások:                                       7.233 E Ft;

     ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                  437 E Ft;

     ae) egyéb működési célú kiadás:                             13.936 E Ft.

b) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 3.540 E Ft, melyből

     ba) beruházások:                                                     843 E Ft;

     bb) felújítások:                                                       2.697 E Ft.

c) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata.  531 E Ft, melyből

     ca) belföldi finanszírozás kiadásai:                             531 E Ft.


(3)   A felhalmozási feladatok 3.540 E Ft összegű kiadásai közül

     a) kötelező feladat ellátásához kapcsolódik:               2.937 E Ft;

     b) önként vállalt feladathoz kapcsolódik:                      603 E Ft.”


3. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. §    Az Önkormányzat a működési kiadások között 2016. évben 8.940 E Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.”


4. § A Rendelet 1. mellékletének a helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.


5. § A Rendelet 2. mellékletének a helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.


6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

           Dr. Riegelman Henrik                                                                 Schnobl Ferenc

                      jegyző                                                                              polgármester

Kihirdetési záradék: A rendelet 2016. szeptember 1. napján került kihirdetésre.                                                                                                   Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                 jegyző