Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (VII.3.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Hatályos: 2017. 07. 04

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    E rendelet alkalmazásában
1.    Hivatali helyiség: Szári Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Kirendeltségének (2066 Újbarok, Fő utca 33.) a helyisége
2.    Hivatali munkaidő: A Szári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának a 6. pont (4) bekezdésében meghatározott munkaidő


2. §
    (1)     A házasságkötésnek vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezését a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal megegyező nyomtatványon lehet kérni.


(2)    Az (1) bekezdés szerinti kérelmet legkésőbb a házasságkötésnek vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a tervezett időpontját megelőző 10. napon lehet benyújtani. Az ezt követően benyújtott kérelem elkésettség okán érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.


(3)     A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali helyiségen kívül abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelemben megjelölt hivatali helyiségen kívüli helyszín megközelítése az anyakönyvvezető testi épségét nem veszélyezteti.


3. §
    (1)    A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítéséért a többletszolgáltatás ellentételezéseként bruttó 15.000,- Ft összegű díjat kell megfizetni.


(2) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn kívüli létesítéséért a többletszolgáltatás ellentételezéseként bruttó 18.000,- Ft összegű díjat kell megfizetni.


(3)     Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott díjfizetési kötelezettséget Újbarok Községi Önkormányzat 10402001-00028714-00000000 számú költségvetési számlájára történő átutalással vagy a Szári Közös Önkormányzati Hivatalnál személyesen igényelhető készpénzátutalási megbízás használatával kell teljesíteni az anyakönyvi eseményt megelőzően.


(4)    Mentesül az (1) bekezdésben meghatározott többletszolgáltatás díjának a megfizetési kötelezettsége alól az a házasságot kötni vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó pár, amely párnak legalább egyik tagja egészségi állapotára vagy fogyatékosságára tekintettel mozgásában korlátozott, és ezt orvosi igazolás bemutatásával tudja bizonyítani.


4. §    (1)    A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt a közreműködés fejében nettó 8.000,- Ft összegű díj illeti meg. A személyi juttatást és annak járulékait Újbarok Községi Önkormányzat megtéríti a Szári Közös Önkormányzati Hivatal részére.


(2)    Azt a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt, aki nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja, a közreműködés fejében nettó 10.000,- Ft összegű díj illeti meg. A személyi juttatást és annak járulékait Újbarok Községi Önkormányzat megtéríti a Szári Közös Önkormányzati Hivatal részére.


5. §    (1)    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


(2)     Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről szóló 14/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet.


 

          Schnobl Ferenc                                                                  Dr. Riegelman Henrik

             polgármester                                                                              jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet 2017. július 3. napján került kihirdetésre.                                                                                                        Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                    jegyző
Mellékletek